Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2019

Professionsansvaret för advokater, revisorer, och andra uppdragstagare - vad gäller idag?

28 mars 2019

Pufendorfsalen, Juridicum

Ett symposium om professionsansvaret för advokater, revisorer och andra uppdragstagare.

Talare:

Professor Jan Kleineman
Professor Mads Bryde Andersen
Professor Rolf Dotevall
Docent Niklas Arvidsson
Advokat Anders Ingvarson
Auktoriserad revisor Maria Danckler
Advokat Karin Faxén-Ågrup

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Forskningsresultat i förmögenhetsrätten

– Vad kan forskningsresultat användas till och vilken betydelse har de för såväl rättsvetenskapen som det praktiska rättslivet?

24 april 2019

Telaris, Juridicum

Seminarium den 24 april 2019 om Forskningsresultat i förmögenhetsrätten. Docent Claes Martinson talade om ett urval av sina forskningsresultat och om forskningsinriktningen som. Seminariet baserades på Martinsons utgivna bok “Femton förmögenhetsrättsliga forskningsresultat - och totalt tjugo konkreta exempel på forskning kring bankjuridiska teman som illustrerar vad en resultatinriktning skulle kunna tillföra i förmögenhetsrätten”.

Klicka här för att se inbjudan till seminariet (PDF, ny flik).

 

Hopklumpade anspråk (global claims) i entreprenadtvister

21 maj 2019

Pufendorfsalen, Juridicum

Seminariet byggde delvis på Peter Westbergs artikel ”Hopklumpade anspråk i entreprenadtvister – Om processföringsupplägget ´global claims´” publicerad i Juridisk Tidskrift, 2018-19, Nr 2, s. 305 samt Anders Ingvarson och Marcus Utterströms artiklar ”Väsentlig rubbning enligt AB 04”, publicerad i Juridisk Tidskrift, 2016-17, Nr 1, s. 68 och ”Självkostnadsprincipen enligt AB 04 och ABT 06”, publicerad i Svensk Juristtidning, 2018, Nr 7, s. 542.

Talare

Professor Peter Westberg, advokat Anders Ingvarson samt advokat och doktorand Marcus Utterström

Klicka här för att se inbjudan till seminariet (PDF, ny flik).

 

Dansk och svensk förmögenhetsrätt - Likheter och skillnader

22 maj 2019

E7, Campus Helsingborg

Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU) anordnade den 22 maj ett seminarium på Campus Helsingborg om likheter och skillnader i dansk och svensk förmögenhetsrätt. Under två föredrag kommer Patrik Lindskoug, föreståndare för ACLU samt docent vid Juridiska fakulteten i Lund och ekstern lektor vid Copenhagen Business School, att diskutera den nordiska rättsgemenskapen i ett dansk-svenskt perspektiv

Vid detta första tillfälle berördes främst den historiska utvecklingen samt avtalsrättsliga, obligationsrättsliga och vissa sakrättsliga aspekter.

Klicka här för att se inbjudan till seminariet (PDF, ny flik).

 

Den nya delningsekonomin och arbetstagarna (crowdworkers)

2 oktober 2019

Juridiska fakulteten

Antalet personer som arbetar genom delningsplattformar ökar och symboliseras ofta av taxi-tjänsten Uber och dess chaufförer. Denna nya affärsmodell väcker en rad frågor. Vem är arbets-givare? Appen eller den som använder tjänsten? Är det en arbetstagare eller en egenföretagare som kör? Hur skall arbetsvillkoren regleras för crowdworkers? Hur fungerar egenanställningsföretag som också ofta använder en plattform som mellanhand för dem som arbetar åt dem? Vad skiljer egenanställningsföretag från bemanningsbolag?

Vi fick lyssna till Annamaria Westregård, docent vid Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet och Daniel Melander Björner, biträdande jurist advokatfirman Vinge.

Talare

Docent Annamaria Westregård och biträdande jurist Daniel Melander Björner från Advokatfirman Vinge

Klicka här för att se inbjudan till seminariet (PDF, ny flik).

 

Dansk och svensk förmögenhetsrätt – likheter och skillnader, del 2

9 oktober 2019

E7, Campus Helsingborg
​​

På vilket sätt utvecklades en gång den nordiska rättsgemenskapen på förmögenhetsrättens område och i vilken utsträckning kan denna gemenskap sägas existera idag? Under två föredrag kommer Patrik Lindskoug, föreståndare för ACLU samt docent vid Juridiska fakulteten i Lund och ekstern lektor vid Copenhagen Business School, diskutera den nordiska rättsgemenskapens utveckling. Med fokus på signifikanta likheter och skillnader mellan dansk och svensk förmögenhetsrätt är målet att sprida en ökad förståelse för centrala förmögenhetsrättsliga regler som tillämpas på andra sidan sundet.

Vid det första tillfället i våras berördes främst den historiska utvecklingen samt avtalsrättsliga, obligationsrättsliga och vissa sakrättsliga aspekter.

Denna gång tas utgångspunkt i främst kredit- och säkerhetsrättsliga samt vissa insolvensrättsliga aspekter. Bland annat kommer skillnader mellan panträtten i de respektive länderna att diskuteras. Varför missförstår t.ex. danskar och svenskar varandra när de talar om pantbrev och vilka grundläggande effekter får de skilda systemen vid tillfälle av insolvens. Vilka likheter och skillnader karakteriserar förmögenhetsrättsliga aspekter i övrigt i de båda ländernas utsöknings- respektive konkursförfaranden.

Seminariet är helt fristående från det föregående.

Klicka här för att se inbjudan till seminariet (PDF, ny flik).

 

Evolving Properties of Intellectual Capitalism – Patents and Innovations for Growth and Welfare

11 november 2019

EC2-169, Ekonomihögskolan


Professor Ove Granstrand is an internationally leading researcher in the fields of economics and management of technology and innovation, who has previously been Visiting Professor at the University of Cambridge and Stanford University. He is also the founder of CIP – Center for Intellectual Property Studies at Chalmers and University of Gothenburg. He has studied innovation, corporate strategy and diversification in multi-technology corporations in Europe, Japan and the USA, as well as various issues related to R&D, intellectual property and intellectual capital. He has published extensively on these topics with his latest book being ”Evolving properties of Intellectual Capitalism - Patents and Innovations for Growth and Welfare”, which is a follow-up on his widely acclaimed book from 1999 ” Economics and Management of Intellectual Property”. He is currently heading a Vinnova project on digital technologies and intellectual asset creation. See further www.ip-research.org.

During the seminar, Ove discussed the many complex links between R&D, patents, innovations, entrepreneurship, growth and value creation. He will explore the role of patents and licensing in the governance of technology and innovation, and the many uses and abuses of patents. Further, Ove will outlined a set of valuable policy recommendations for strengthening innovativeness for economic growth and ultimately for social value creation.

The seminar was valuable for executive audiences, as well as scholars and practitioners in law, engineering and economics.

Klicka här för att se inbjudan till seminariet (PDF, ny flik).

 

Rättsmedel i offentlig upphandling – aktuella utvecklingstendenser

21 november 2019

Juridiska fakulteten, Lund

Seminariet kretsade kring aktuella utvecklingstendenser inom den upphandlingsrättsliga rättsmedelsregleringen. Central och aktuell praxis från EU-domstolen kommer behandlades. Det gjordes också nedslag i intressant praxis från de olika nordiska länderna.

Genom diskussion mellan ledande forskare på området vill fördjupades förståelsen för den komplexa balansen mellan EU-rättens krav på upphandlingsreglernas effektiva genomslag och olika typer av kolliderande nationella intressen. 

Huvudtalare 

Fredrik Morawetz, Lunds universitet
Jörgen Hettne, Lunds universitet 
Michael Steinicke, Aarhus Universitet
Carina Risvig Hamer, Syddansk Universitet

Seminariet finansierades av Torsten Söderbergs stiftelse.

Klicka här för att se inbjudan till seminariet (PDF, ny flik).

 

Influencer-marknadsföring

5 december 2019

EC2-169, Ekonomihögskolan


De senaste åren har det blivit allt vanligare med s.k. influencer-marknadsföring. Med detta avses marknadsföring i sociala medier som innebär att bloggare får ersättning, i form av pengar eller produkter, för att visa eller omtala vissa produkter eller varumärken på ett personligt sätt och därigenom påverka konsumenter. För konsumenter kan det många gånger vara oklart om budskapet är redaktionellt och personligt eller om det finns ett bakomliggande marknadsföringssyfte. Influencer-marknadsföring utgör således en ny form av kommunikation samt marknadsföringssätt. Fråga har därmed uppstått om denna typ av marknadsföring uppfyller grundläggande krav på reklamidentifiering och sändarangivelse i marknadsföringslagen och Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation. Baserat på ICC:s regler har Reklamombudsmannen meddelat ett stort antal beslut där kraven på reklamidentifiering har prövats – med såväl fällande som friande utgång. Den 5 december kommer Patent- och Marknadsöverdomstolen att meddela vägledande dom i ett uppmärksammat mål (”Kissie-målet”) som omfattar såväl det ansvar som åvilar en enskild influencer som det ansvar som åvilar förmedlare av reklamtjänster.

Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet bjuder in till ett kvällsseminarium där influencer-marknadsföring kommer att diskuteras av experter inom marknadsföring, etnologi och marknadsföringsrätt. Seminariet äger rum samma dag som Patent- och Marknadsöverdomstolen meddelar dom i det ovan nämnda målet.

Medverkande

Ulrika Wennersten, Universitetslektor i handelsrätt
Jon Bertilsson, universitetslektor i företagsekonomi
Gabriella Nilsson, docent i etnologi
Jonas Ledendal, post-dok i handelsrätt
Johan Axhamn, universitetslektor i handelsrätt

Klicka här för att se inbjudan till seminariet (PDF, ny flik).