Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2024

Influencers och krim/gangfluencers (ACLU Student)

Måndagen den 13 maj 2024 kl. 16.30-18.00

Pufendorfsalen Juridicum

Är du nyfiken på vilket ansvar influencers, annonsörer och andra mellanmän (som till exempel influencernätverk) har för den marknadsföring som influencern gör i sociala medier? Var går egentligen gränsen mellan en personlig rekommendation och marknadsföring? Vilka regler måste influencers kunna när de gör betalda samarbeten och använder affiliatelänkar? Vad kan en varumärkesinnehavare göra om varumärket blir populärt bland kriminella och förknippas med kriminalitet eller radikalisering? Hur farlig är gangfluencer-kulturen? Bidrar eller bidrar inte de digitala plattformarna till våldet? Finns det skäl för reglering och i så fall vad borde regleras?

Talare

Karin Cederlund, advokat och delägare i advokatbyrån Sandart & Partners i Stockholm med lång erfarenhet av marknadsföringsrätt.

Sofia Ulver, docent vid företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Sofia har för närvarande ett forskningsprojekt som heter Konfliktmarknader: En undersökning om marknadens roll i en våldsbejakande konsumentkultur. Hon forskar om hur denna konsumtionskultur ser ut och vad som sker på den virtuella scenen med gangfluencers.

Gunilla Welander, jurist vid Reklamombudsmannen med mångårig erfarenhet i marknadsföringsrätt.

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Upphovsrättens inskränkningar

Måndagen den 29 april 2024 kl. 16.00-18.00

Pufendorfsalen Juridicum & Online (Zoom)

Den 19 januari i år överlämnades till regeringen betänkandet Inskränkningarna i upphovsrätten (SOU 2024:4). Betänkandet innehåller förslag till ett tydligare och modernare regelverk för sådan användning av upphovsrättsligt skyddade verk som kan ske utan tillstånd. I betänkandet föreslås bland annat att reglerna om konst i det offentliga rummet anpassas till dagens förhållanden, ökade möjligheter att använda verk i nyhetsrapportering och en ny generell inskränkning för parodier m.m. Det föreslås även att reglerna om namn- och källangivelse förtydligas och att det införs en tolkningsregel motsvarande den så kallade trestegsregeln i upphovsrättslagen. Förslagen innebär vidare att kulturarvsinstitutioner får ökade möjligheter att använda verk och att det införs en ny inskränkning för vetenskaplig forskning. 

Vid seminariet beskrivs och diskuteras förslagen i betänkandet.

Talare

Jur. dr Johan Axhamn, universitetslektor vid Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet.

Projektledaren Eric Luth, Wikimedia Sverige. 

Jur. kand. Birgitta Adamson, tidigare bolagsjurist vid Sveriges Television.

Jur. dr, postdoktor Aurelija Lukoseviciene, Juridiska fakulteten, Lunds universitet.

Jur. kand, doktorand Sara Bergström, Juridiska fakulteten, Lunds universitet.

Moderator

Advokat Lisa Bourghardt, Advokatfirman Vinge.

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Totalentreprenadavtal

Tisdagen den 9 april 2024 kl. 16.30-18.30

Pufendorfsalen Juridicum & Online (Zoom)

I ett totalentreprenadavtal som införlivar ABT 06 svarar entreprenören för projekteringen av entreprenaden och att de funktionskrav som föreskrivits av beställaren uppfylls. I praktiken är det vanligt med ”blandformer”, där beställaren föreskriver vissa tekniska lösningar men entreprenören i övrigt ska uppfylla funktionskraven och säkerställa att entreprenaden som helhet fungerar för sitt avsedda ändamål.

Trots att totalentreprenadavtal är vanligt förekommande och aktualiserar många komplexa juridiska frågor behandlas de sporadiskt i litteraturen. På seminariet diskuteras några centrala frågor om funktionskrav och ”blandformer” med utgångspunkt i två examensarbeten som skrevs vid Juridiska fakulteten i Lund under höstterminen 2023.

Talare

Juristen Edvin Lundberg, som HT 23 skrev examensarbetet ”Entreprenörens funktionsåtagande enligt ABT 06 – särskilt om det ändamålsinriktade funktionsansvaret".

Juristen Marcus Lagergren, som HT 23 skrev examensarbetet ”Projektering och styrd totalentreprenad enligt ABT 06”.

Advokaten Elisabeth André vid Moll Wendén Advokatbyrå. 

Advokaten Daniel McKiernan vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. 

Bolagsjuristen Hannes Josephsson vid Peab.

Professor emeritus Per Samuelsson

Biträdande universitetslektor Marcus Utterström.

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Intellectual Property in the Age of the Environmental Crisis

April 2, 2024, 16.00 - 17.00

Tetra Pak, Juridicum & Online (Zoom)

In the face of the escalating environmental crisis driven by overconsumption, there is a growing recognition of the urgent need for environmental consciousness and a sustainable, circular economy. Practices such as repair, refurbishment, and fashion upcycling have emerged as tangible efforts to mitigate the negative effects of this crisis. However, trademark and copyright laws unexpectedly clash with these endeavours, posing obstacles to sustainability goals. Across jurisdictions, intellectual property (IP) holders wield near-absolute control over their productions and are well-equipped to allege trademark or copyright infringement regarding goods that incorporate their intellectual creations. In certain cases, they have already initiated legal actions against repair, refurbishment, and upcycling businesses. The internal mechanisms within IP laws, theoretically capable of safeguarding sustainable practices through concepts like IP exhaustion and exceptions, are often interpreted by courts to favour stringent protection of IP holders, creating, at most, conflicting outcomes. This, in turn, generates legal uncertainty that further inhibits environmentally friendly practices and sustainable business models.

Building on a draft paper recently published on SSRN, this presentation will first detail the legal challenges posed by IP to environmental sustainability, focusing on repair, refurbishment, and upcycling. It will then explore the rapidly evolving human right to a healthy environment to determine if this right can provide a sufficient counterbalance to environmentally unfriendly imbalances in the IP regime. Finally, the presentation will discuss strategies for reconciling IP protection with this human right, both internally within trademark and copyright laws and externally through the human rights litigation avenues available to repairers, refurbishers, and upcyclers.

Speaker

Dr. Elena Izyumenko, Institute for Information Law (IViR), Amsterdam Law School, University of Amsterdam, The Netherlands

Click here to see the invitation (PDF, new window)

 

Lycklig den som en GI får

Tisdagen den 19 mars 2024 kl. 16.30-18.00

Rättegångssalen, Juridicum & Online (Zoom)

Det går moden i immaterialrättigheter som i det mesta annat. Trots att geografiska ursprungsbeteckningar (GIs) varit mäkta populära i många länder, har de inte haft något större genomslag i Norden - förrän nu. Det förefaller att ha skett något av ett genombrott och registreringarna av GI har mångdubblats under de senaste åren. Samtidigt har GIs styrka och omfattning bara vuxit i unionen. Från att endast ha avsett jordbruksprodukter och livsmedel utvidgas GI-skyddet 2025 till industriprodukter (se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2411 av den 18 oktober 2023 om skydd av geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter). Det är ett väldigt starkt skydd som följer på en registrerad GI, även om det är kollektivt.
Det gäller mot direkt och indirekt kommersiellt bruk och täcker såväl missbruk som imitation eller anspelning, osanna eller vilseledande uppgifter om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper. Därtill kommer tullstopp och ett absolut
registreringshinder mot likalydande varumärken (2 kap. 7 § varumärkeslagen) och vilseledande en hävningsgrund enligt 3 kap. 1 § varumärkeslagen). Praxis från unionsdomstolen lockar med ostar, skinkor, öl och Champagne. 

EU-kommissionen som drev förhandlingarna om Tripsavtalet 1989-1994 kan ta på sig mycket av äran att GI-skyddet lyftes på den globala nivån och gav vin och spritbeteckningar ett tvingande skydd mot degenerering från 1995. Kommissionen ser alltjämt GIs som viktiga verktyg i den globala konkurrensen både för att lyfta värden hos europeiska kvalitetsprodukter och för att lyfta avlägsna områden inom unionen med hjälp av kvalitetsprodukter. EU har också beslutat att tillträda den särskilda Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar och deras internationella registrering (Genèveakten 2015) och rekommenderar medlemsstaterna att göra detsamma.

Talare

Professor em., jur. dr, fil. dr h.c Marianne Levin.

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Lunds processrättsdag

Torsdagen den 14 mars 2024 kl. 08.30-16.30

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

Torsdagen den 14 mars gick Lunds processrättsdag av stapeln. Under inledningen av seminariet delades en festskrift ut till professor Peter Westberg som författats av samtliga talare under seminariet tillsammans med några ytterligare författare. 

För att se inbjudan med seminarieprogrammet, klicka här (PDF, ny flik).

 

Högsta domstolens dom i Pfas-målet (T 486-23) - och vad händer nu?

Onsdagen den 6 mars 2024 kl. 16.30 - 18.30.

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom).

Frågor om vatten har - inte minst ur ett rättsligt perspektiv - blivit alltmer aktuella och utmanande. I december 2023 fastställde Högsta domstolen att de som druckit vatten levererat från det kommunalt helägda Ronneby Miljö och Teknik AB, och som en följd av detta drabbats av kraftigt förhöjda värden av PFAS i blodet, kan anses lida av en personskada. Vad innebär denna dom för de inblandade parterna och vilka följdverkningar kan den få inte bara för dem utan också för samhället i stort? Detta kommer att diskuteras under seminariet.

Talare

Jesper Blomberg, adjungerad universitetsadjunkt och specialistrådgivaren på Advokatfirman Delphi.

Eva Lindell-Frantz, docent och universitetslektor vid Lunds universitet.

Elisabeth Werner, advokat och delägare i Advokatfirman Delphi.

Moderator

Britta Sjöstedt, juris doktor samt universitetslektor vid Lunds universitet.

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Mergers & Acquisitions (ACLU Student)

Måndagen den 4 mars 2024 kl. 16.30-18.00.

Craafordsalen på Holger Crafoords Ekonomicentrum, Tycho Brahes väg 1, Lund

Vad är M&A? Varför görs företagsförvärv? Hur går det till? Vi tar det publika företagsförvärvet (en takeover) som utgångspunkt och diskuterar hur det går till, hur det är att jobba med publika företagsförvärv som rådgivare, m.m. En mycket erfaren panel av personer med till hälften ekonomiperspektiv och hälften juridikperspektiv berättar om det publika företagsförvärvets teori och praktik och svarar på frågor.

Talare

John Abrahamson, Senior Banker på SEB. John är ekon. dr h.c. och har nästan 40 års erfarenhet från bank och då huvudsakligen M&A och kapitalmarknad. Han har medverkat i ett stort antal affärer inkl. många publika förvärvstransaktioner.

Maria Rimbäck, Head of Corporate Banking Sweden på SEB. Maria har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har arbetat i ca 15 år med Corporate Finance på SEB. Sedan maj 2023 är hon ansvarig för Corporate Banking Sverige på SEB. Maria har varit rådgivare i ett stort antal M&A- och aktiemarknadstransaktioner inom många olika sektorer. Maria sitter även i styrelsen för Fairpoint Capital (tech VC fond).

Erik Sjöman, Partner, Capital Markets and Public M&A på Vinge. Erik är jur. dr h.c., särskild rådgivare till Aktiemarknadsnämnden, ledamot i Stockholmsbörsens disciplinnämnd och medförfattare till kommentaren till takeover-reglerna. Han har varit juridisk rådgivare i fler än hundra publika förvärvstransaktioner.

Sofie Bjärtun, Partner, Capital Markets and Public M&A på Vinge. Sofie har rådgett åtskilliga budgivare som målbolag i publika förvärvstransaktioner.

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Standardisation: A Tool for Businesses & Society in the EU

February 29th 2024, 09.30-17.00

LUSEM, Lund University, Sweden

February 29th 2024, 09.30-17.00In today’s interconnected global landscape, standards play a pivotal role in shaping industries, technology, and international relations. They govern everything from the safety of our everyday products to the interoperability of cutting-edge technologies. For businesses, governments, and consumers, understanding the intricate web of standards is essential to thrive in a rapidly evolving world. In 2022 the EU set out a strategy on standardisation, as part of the new industrial strategy. This conference aims to shed light on some key dimensions of this standard-driven world, with a particular focus on the European context.

Speakers

Anders Inghammar, Deputy Dean, LUSEM, Lund University.

Axel Ferrazzini, Managing Director of 4iP Council.

Dr. Bowman Heiden, Executive Director, Tusher Strategic Initiative for Technology Leadership, University of California, Berkeley and Director, Center for Intellectual Property (CIP), University of Gothenburg.

Carl Dalhammar, Senior lecturer, The International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University.

Christian Loyau, Legal Director, ETSI.

Claudia Tapia, Chair of 4iP Council.

Eskil Ullberg, Senior research scholar and adjunct professor in economics at George Mason University.

Joakim Gullstrand, Dean and professor, Lund University School of Economics and Management (LUSEM).

Johan Axhamn, Senior lecturer, LUSEM, Lund University.

Jörgen Hettne, Head of the Department of Business Law, LUSEM, Lund University.

Laurent Manderieux, Chair EIPTN, Professor at Bocconi University.

Neviana Nikoloski, former Chair of the ETSI General Assembly, Regulation and IPRs at Sonova.

Patrik Lindskoug, Head of ACLU and Associate professor, Faculty of Law, Lund University.

Peter Gottschalk, Senior lecturer, Department of Business Law, LUSEM, Lund University.

Please click here to see the invitation (PDF, new window).

 

Företagshemligheter med anknytning till mer än ett land

Fredagen den 9 februari 2024 kl. 16.30-18.00

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

I dagens kunskapsbaserade och datadrivna ekonomi är det viktigt för företag att skydda sina företagshemligheter mot olagligt anskaffande, utnyttjande och röjande. Digital kommunikation, migrantarbetare och internationell handel har medfört att intrång i företagshemligheter ofta har gränsöverskridande element. Lundstedts bok Cross-Border Trade Secret Disputes in the European Union – Jurisdiction and Applicable Law undersöker hur skyddet för företagshemligheter kan skilja sig åt mellan olika jurisdiktioner. Hon behandlar frågor som var innehavare av företagshemligheter kan väcka talan och vilket lands lag som är tillämplig.

Talare

Lydia Lundstedt, docent och universitetslektor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet.

Kommentatorer

Ulf Maunsbach, professor i internationell privat- och processrätt vid Lunds universitet.

Niklas Selberg, docent och universitetslektor i civilrätt vid Lunds universitet.

Klicka här för att se inbjudan till seminariet (PDF, ny flik).

 

Lagvals- och jurisdiktionsklausuler i internationella kommersiella avtal

Tisdagen den 30 januari 2024 kl. 15.00-17.45

SCCL Stockholm & Online (Zoom)

Ett seminarium som arrangerades i samarbete med Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)

Internationella avtal av alla slag innehåller regelmässigt klausuler om lagval och jurisdiktion. Vid seminariet belystes dessa typer av avtalsklausuler utifrån ett flertal olika perspektiv, bl.a. rättsvetenskaparens, skiljedomarens och avtalsskrivarens. Sådana avtalsbestämmelser förekommer i vissa avtal som särskilt förhandlade men i andra fall som boilerplates i standardavtal. Här kan förhållandena variera mellan olika branscher och olika geografiska områden. Det är vanligt att man i standardavtal faller tillbaka på boilerplates men i andra avtalsförhållanden sker individuella förhandlingar även beträffande denna typ av avtalsbestämmelse. Finns det då särskilda omständigheter som ofta brukar beaktas av avtalsskrivaren? Andra frågor som behandlades under seminariet var bl.a. i vilken utsträckning parterna för individuella förhandlingar om lagval och jurisdiktion, förekomsten av boilerplates, branschpraxis, vilka rättsliga krav som ställs på klausulerna enligt EU:s civilprocessförordningar samt om tolkningen av lagvals- och jurisdiktionsklausuler i rättstillämpningen skiljer sig från tolkningen av andra typer av avtalsvillkor.

Talare

Advokat Fredrik Sjövall, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Professor Ulf Maunsbach, Lunds universitet
Professor Giuditta Cordero-Moss, Oslo universitet
EVP General Counsel Åsa Thunman, Sandvik AB
General Counsel Pål Lunning, Freemont International AG

Klicka här för att se inbjudan till seminariet (PDF, ny flik).