Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2022

Artiklar

Algård, A. & Arvidsson, N. (2022) Skadeståndsansvar för juridisk rådgivning. I: Svensk Juristtidning.

Arvidsson, N. & Adestam, J. (2022). Avtalsrättsligt medhjälparansvar. I: Svensk Juristtidning. 2022, 1, s. 98-123

Arvidsson, N. (2022). Aktieägaravtal i ett processuellt perspektiv - särskilt om skiljedomsmässighet i kontexten av tvingande regler. I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2022/23, 1, s. 158-173.

Arvidsson, N. (2022). Lojalitet och egenintresse inom avtalsrätten - några reflektioner med anledning av "Omsättningsmålet". I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2021-22, 3, s. 666-673

Axhamn, J. (2022). EU-domstolen upprätthåller reglering om upphovsrättsligt ansvar för vissa delningstjänster. I: Norstedts Juridik .

Axhamn, J. (2022). Nya EU-regler för Big Tech och andra plattformstjänster. I: Norstedts Juridik.

Dryselius, D. (2022). Avtalsvite, skada och skadestånd. I: Svensk Juristtidning. 107, 2, s. 156-174.

Dryselius, D. (2022). Lundaskolan och rättskällorna. I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 35-61

Hartzén, A-C. (2022). L'accès aux soins de santé et aux indemnités maladie des travailleurs de plateformes en Suède. I: Revue de Droit Sanitaire et Social. 2022, 6, s. 1016-1025.

Hettne, J. & Fritz, M. (2022) Rättsfall från EU-domstolarna. I: Ny Juridik. 2022, 2, s. 77-101.

Hettne, J. & Fritz, M. (2022). Rättsfall från EU-domstolarna. I: Ny Juridik. 2022, 1, s. 83-113

Hettne, J. & Fritz, M. (2022). Ny EU-lagstiftning. I: Ny Juridik. 2022, 3, s. 79-94.

Hettne, J. & Fritz, M. (2022). Rättsfall från EU-domstolarna. I: Ny Juridik. 2022, 3, s. 95-120.

Maunsbach, L (2022). Procedural Aspects on Impartial and Independent Judging - How Can a Court Decide Whether Another Court and its Judges are Impartial and Independent?. I: The Journal of Constitutional History.

Maunsbach, L (2022). Engelska går bra, men stämmer inte alltid, analys av NJA 2022 s. 62 (Den engelska stämningsansökan). I: JP Infonet.

Nordberg, A., Matthews, D. & Minssen, T. (2022). Balancing innovation, ‘ordre public’ and morality in human germline editing: A call for more nuanced approaches in patent law. I: European Journal of Health Law. 29, 3-5, s. 562–588.

Nordberg, A., Slokenberga, S. & Minssen, T. (2022). Governing, Protecting, and Regulating the Future of Genome Editing: The Significance of ELSPI Perspectives. I: European Journal of Health Law. 29, 3-5, s. 327–340.

Selberg, N & Sjödin, E (2022). 2020-talets modernisering av anställningstryggheten: Gränserna mellan politik och kollektiva förhandlingar förskjuts och partsöverenskommelser blir lag. I: Arbetsmarknad & Arbetsliv. 28, s. 69-83.

Selberg, N. & Iossa, A. (2022). Socio-Legal Aspects of Labour Market Segmentation in the Agri-Food Sector in Sweden: Spatio-Temporal Dimensions, I: European Journal of Migration and Law. 24, s. 241-264.

Selberg, N. (2022). Lagstiftningsläran och anställningsskyddet: Något om att ändra en generalklausul tillika avvägningsnorm. I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2021-22, 4, s. 891-918.

Selberg, N. (2022). Allmänna utgångspunkter för uppsägning på grund av personliga skäl enligt det nya kollektivavtalade anställningsskyddet – analys. I: JP Infonet.

Selberg, N. (2022). Om särregleringen av uppsägning på grund av personliga skäl enligt det nya kollektivavtalade anställningsskyddet – analys. I: JP Infonet.

Sjöstrand, M. (2022). Serious violence – a challenge and reason for reforms?. I: Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice. 9, 2.

 

Avhandlingar

Utterström, M. (2022). Störningar och tidsförlängning: en entreprenadrättslig studie, Lund University (Media-Tryck).

 

Böcker

Dryselius, D. (2022). Vitesklausuler: En handbok. Norstedts Juridik AB.

Hartzén, A-C. (red.), Iossa, A. (red.) & Karageorgiou, E. (red.) (2022). Law, Solidarity and the Limits of Social Europe: Constitutional Tensions for EU Integration. Edward Elgar Publishing.

Hartzén, A-C. & Pietrogiovanni, V. (2022). The Role of the Social Partners in Addressing In-Work Poverty. Working, Yet Poor.

Selberg, N. (red.) & Sjödin, E. (red.) (2022). Anställningsskydd i utveckling. Iustus förlag.

Slokenberga, S. (red.), Minssen, T. (red.) & Nordberg, A. (red.) (2022). Governing, Protecting, and Regulating the Future of Genome Editing: The Significance of ELSPI Perspectives. Brill Nijhoff.

Strand, M. (red.) & Selberg, N. (red.) (2022). Juridiken och den bredare publiken: Tvärvetenskaplig undervisning och forskning om rätten. Norstedts Juridik AB.

 

Bokkapitel

Algård, A. (2022). Force majeure som befrielsegrund i den allmänna avtalsrätten. I Axhamn, J., Nyström, B. & Svensson, O. (red.), Ändrade förhållanden (s. 79-109). Norstedts Juridik AB.

Arvidsson, N. & Samuelsson, P. (2022). Ett och annat om vinstsyftet, generalklausulen, företagsvärdering och likhetsprincipen. I Gilson, R. J., Isaksson, M., Lidman, E., Munck, J. & Sjöman, E. (red.),Festskrift till Rolf Skog - Festschrift in honour of Rolf Skog (s. 123-135). Norstedts Juridik AB.

Arvidsson, N. (2022). Law of Associations. I Bogdan, M. & Wong, C. (red.), Swedish Legal System (s. 325-352). 2 uppl. Norstedts Juridik AB.

Arvidsson, N. (2022), Exploateringsavtal och bristande förutsättningar - några reflektioner i ljuset av ett norskt prejudikatI Axhamn, J., Nyström, B. & Svensson, O. (red.), Ändrade förhållanden (s. 141-157). Norstedts Juridik AB.

Axhamn, J. (2022). Är Patent-och marknadsöverdomstolen en prejudikatinstans på immaterialrättsområdet? I Karlsson-Tuula, M., Nordell, P. J., Papadopoulou, F. & Persson, A. H. (red.), Vänbok till Marianne Levin. Jure Förlag.

Axhamn, J. (2022). Transparency in Automated Algorithmic Decision-Making: Perspectives from the Fields of Intellectual Property and Trade Secret Law . I Colonna, L. & Greenstein (red.), Nordic Yearbook of Law and Informatics 2020–2021: Law in the Era of Artificial Intelligence (s. 167-182). Eddy AB.

Axhamn, J. (2022). När utgör ändrade förhållanden viktig grund för att omedelbart frånträda ett avtal i förtid? I Axhamn, J., Nyström, B. & Svensson, O. (red.), Ändrade förhållanden (s. 171-189). Norstedts Juridik AB.

Axhamn, J. (2022). Om främjande av livslångt lärande och undervisning i EU-rätt för studenter utanför juristprogrammen. I Strand, M. & Selberg, N. (red.), Juridiken och den bredare publiken: Tvärvetenskaplig undervisning och forskning om rätten (s. 101-125). Norstedts Juridik AB.

Bokareva, O. (2022). Carrier's liability in sea transport. I Oxford Encyclopedia of EU Law. Oxford University Press.

Bokareva, O. (2022). Sea passengers' rights. I Oxford Encyclopedia of EU Law. Oxford University Press.

Dryselius, D. (2022). Långvariga avtal och ofullständiga kontrakt - en rättsekonomisk studie av ändrade förhållanden. I Axhamn, J., Nyström, B. & Svensson, O. (red.), Ändrade förhållanden (s. 277-295). Norstedts Juridik AB.

Hartzén, A-C., Iossa, A. & Karageorgiou, E. (2022). Introduction to Law, Solidarity and the Limits of Social Europe. I Hartzén, A-C., Iossa, A. & Karageorgiou, E. (red.), Law, Solidarity and the Limits of Social Europe: Constitutional Tensions for EU Integration (s. xiv-xxviii). Edward Elgar Publishing,

Hettne, J. (2022). EU:s statsstödspolitik: En viktig integrationsmotor eller dold kompetensöverföring? I akardjieva Engelbrekt, A., Michalski, A. & Oxelheim, L. (red.), EU mellan federalism och flexibel integration: Europaperspektiv 2022 (s. 141-169). Santérus förlag.

Hettne, J., (2022). När blir det grönt ljus i Luxemburg? Om talerätt och klimatprocess vid EU-domstolen. I Forsberg, M., Nilsson, A. & Zetterberg, C. (red.), Festskrift till Jan Darpö (s. 189-204). Iustus förlag.

Inghammar, A. (2022). Dismissal Protection Sweden. I Waas, B. & Heerma van Voss, G. (red.), Restatement of Labour Law Dismissal Protection in Europe: Volume III: Dismissal Protection A Handbook (s. 1231-1240), 1 uppl. C.H. Beck.

Larsson, S. & Ledendal, J (2022). AI i offentlig sektor: Från etiska riktlinjer till lagstiftning. I de Vries, K. & Dahlberg, M. (red.), De Lege årsbok 2021: Law, AI & Digitalization (s. 467-495). Iustus förlag.

Maunsbach, L. (2022). Civil Procedure. I Bogdan, M. & Wong, C. (red.), Swedish Legal System (s. 464-489). 2 uppl. Norstedts Juridik AB.

Mulder, B. J. & Nyström, B. (2022). Anställningstidens betydelse för det svenska anställningsskyddet. I Selberg, N. & Sjödin, E. (red.), Anställningsskydd i utveckling (s. 23-44). Iustus förlag.

Nordberg, A. (2022). Creative Machines, Orphan Inventions: AI and the concept of inventor at the EPO. I Karlsson-Tuula, M., Nordell, P. J., Papadopoulou, F. & H. Persson, A. (red.), Magna Mater Marianne Levin 2022 : Festskrift till Marianne Levin (s. 159-180). Jure.

Nyström, B. (2022). Svensk rätts internationella beroende. I Staaf, A., Nyström, B. & Zanderin, L. (red.), Rätt och rättssystem: En introduktion för professionsutbildningar, 3 uppl. Liber.

Nyström, B., (2022). Anställningsavtalet - ett dynamiskt avtal. I Axhamn, J., Nyström, B. & Svensson, O. (red.), Ändrade förhållanden (s. 225-242). Norstedts Juridik AB.

Selberg, N. & Sjödin, E. (2022). Anställningsskydd i utveckling: ständigt aktuella frågor och nya problem. I Selberg, N. & Sjödin, E. (red.), Anställningsskydd i utveckling (s. 11-22). Iustus förlag.

Selberg, N. & Sjödin, E. (2022). Det splittrade anställningsskyddet i 2022 års LAS - om effekterna av kollektivavtal om avsteg från 7 § LAS. I Selberg, N. & Sjödin, E. (red.), Anställningsskydd i utveckling (s. 149-152). Iustus förlag.

Selberg, N. & Strand, M. (2022). Juridiken och den bredare publiken - perspektiv på en spännande, viktig och svår kommunikation. Strand, M. & Selberg, N. (red.), Juridiken och den bredare publiken: Tvärvetenskaplig undervisning och forskning om rätten (s. 15-31). Norstedts Juridik AB.

Selberg, N. (2022). Arbetsvillkor för god vård - arbetsrätten i hälso- och sjukvården. I Zillén, K., Mattsson, T. & Slokenberga, S. (red.), Medicinsk rätt (s. 85-101), 2 uppl. Norstedts Juridik AB.

Wennersten, U. (2022). Avtalsbrott alternativt intrång. I Karlsson-Tuula, M., Nordell, P-J., Papadopoulou, F. & Persson, A. H. (red.), Magna Mater Marianne Levin 2022 (s. 315-327). Jure.

 

Remisser

Lindell-Frantz, E. (2022). Remissyttrande: Remiss av Transportstyrelsens utredning (TSG 2020-11409) om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B.

Maunsbach, U., Szkalej, K. & Lukoseviciene, A. (2022). Remissyttrande: Privatkopieringsersättningen i framtiden (SOU 2022:20)

Selberg, N. (2022). Remissyttrande: Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88).

Selberg, N. (2022). Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet: Ju2022/00901, dnr V 2022/546.

Szkalej, K. & Wolk, S. (2022). Remissyttrande över utredningen Privatkopieringsersättningen i framtiden (SOU 2022:20).

 

Annat

Algård, A. & Arvidsson, N. (2022). Energiföretag har inte rätt att riva upp fasta elprisavtal med privatpersoner. Sydsvenskan.

Selberg, N (2022). Fackföreningen bestämmer själv över sina principer. Dagens arena.

Selberg, N. (2022). ”Avstå från språkkrav vid medborgarskap och permanent uppehållstillstånd.” Sydsvenskan.

Selberg, N. (2022). ”Språkkrav är populärt bland väljare, och därför väger forskningen lätt.” Sydsvenskan.

Selberg, N. (2022). Förslag till regler om företags ansvar för klimat och mänskliga rättigheter. EU & arbetsrätt (1).

Selberg, N. (2022). Gig-ekonomin: Bättre villkor för plattformsarbete genom presumtion för anställningsförhållande? realtid.se.

Selberg, N. (2022). Hushållsarbetets särdrag motiverar inte sämre socialt skydd. EU & arbetsrätt (1).

Selberg, N. (2022). Nya LAS – detta gäller för uppsägning av personliga skäl. realtid.se.

Selberg, N. (2022). Nya LAS - detta gäller för uppsägning av särskilda skäl. realtid.se.

Selberg, N. (2022). Varor framställda med tvångsarbete förbjuds på den inre marknaden. EU & arbetsrätt (3).

Selberg, N. (2022). Åldersdiskriminering förbjuden även vid fackliga organisationers politiska val. EU & arbetsrätt (2).

Selberg, N. & Sjödin, E. (2022). Utred gula fackföreningar. Arbetaren.

Selberg, N. & Sjödin, E. (2022). (Blå-)Gul fackförening utmanar svenska modellen och medbestämmandelagen. Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift.

Selberg, N. & Sjödin, E. (2022). Anställningsskyddet sönderfaller i fyra olika kategorier. Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift.

Selberg, N. & Sjödin, E. (2022). Lättare att säga upp med nya Las – tre viktiga förändringar. Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift.

Selberg, N. & Sjödin, E. (2022). Nya huvudavtalen tar svenska modellen in i en ny era. Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift.

Selberg, N. & Sjödin, E. (2022). Oförklarad olikhet inför lagen i nya Las sanktionssystem. Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift.

Selberg, N. & Sjödin, E. (2022). Selberg och Sjödin: Sverige bör gå till EU-domstolen om minimilöner. Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift.

Selberg, N. & Sjödin, E. (2022). Sverige bör ta juridisk strid mot minimilöner. Svenska Dagbladet Debatt.

Selberg, N. & Sjödin, E. (2022). Så påverkar a-kassan uppsägningstvister i nya LAS. Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift.

Selberg, N. & Sonnsjö Andersson, A., (2022). Legalisera inte handel med anställningsavtal. Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift.

Selberg, N. (2022). Anställningsavtalet ger rätt till kompetensutveckling. Dagens arena.

Selberg, N. (2022). Europadomstolen förtydligar fackliga förtroendemäns yttrandefrihet. EU & arbetsrätt (2).

Selberg, N. (2022). Europadomstolen tar inte upp hamnarbetarnas klagomål. EU & arbetsrätt (3).

Selberg, N. (2022). Europadomstolen: Facket hade rätt neka arbetstagare medlemskap. EU & arbetsrätt (2).

Selberg, N. (2022). Skärpta regler om skydd mot carcinogener och mutagener. EU & arbetsrätt (1).

Selberg, N. (2022). Så vill kommissionen behandla kollektivavtal för egenföretagare. EU & arbetsrätt (3).

Szkalej, K., (2022). Article 17 DSM Directive: the Swedish proposal (Part 1).

Szkalej, K., (2022). Article 17 DSM Directive: the Swedish proposal (Part 2).