Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2023

Rättsfallsseminarium om Foxhouse-domen i Högsta domstolen

Onsdagen 5 december kl. 11.00-12.15

Advokatfirman Vinge, Malmö

Högsta domstolen meddelade den 2 november 2023 dom i mål T 8042-21 (Foxhouse). I avgörandet behandlar Högsta domstolen förutsättningarna för vinstutdelning, återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar enligt aktiebolagslagen samt vissa bestämmelser om återvinning i konkurs. Domstolen prövar även frågan om det är möjligt att föra en fullgörelsetalan om bristtäckningsansvar i samma process som talan om återbäringsskyldighet mot mottagaren.
 
Ett aktiebolag beslutade om vinstutdelning 2015 och 2016. I en skiljedom 2018 ålades bolaget att betala skadestånd för händelser som hade inträffat 2014. Frågan i målet var om skadeståndsskyldigheten borde ha beaktats vid vinstutdelningarna och hindrat dessa. Högsta domstolen slår fast att vinstutdelningen 2015 var tillåten medan utdelningen 2016 var olaglig, eftersom det då var mer troligt att bolaget skulle behöva betala skadeståndet än att så inte skulle bli fallet och en avsättning därför borde ha gjorts.
 
Eftersom domen är ett av få HD-avgöranden på området och berör en palett av intressanta frågor inbjuds till ett anspråkslöst rättsfallsseminarium där professor Niklas Arvidsson och advokat Erik Sjöman går igenom domen och leder en diskussion om några centrala aspekter.

Vänligen klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

ACLU för studenter: Jurist på Big Tech i Kalifornien, USA

Onsdagen 29 november kl. 16.15-18.00

Pufendorfsalen, Juridicum

Ett seminarium som arrrangerades av ACLU-Student

Martin Gudmundsson har varit bolagsjurist i chefsposition på Apple i Kalifornien och Bryssel, i mer än 10 år. Dessförinnan jobbade han på Ericsson i USA, Advokatfirman Vinge och EU-kommissionen. Han kommer att prata om sin internationella karriär och dela med sig av tips. På Apple var han först ansvarig för juridisk rådgivning för en betydande del av Apple’s hårdvaru-organisation, med fokus på R&D, tillverkning och inköp av komponenter. Det senaste året har han varit ansvarig för att bygga upp Apple’s avdelning för Regulatory inom EU, med fokus på regler om digitala plattformar.

Efter seminariet bjuds på mat och dryck.

Klicka här för att se inbjudan till seminariet (PDF, ny flik). 

 

Construction adjudication - British and Danish viewpoints and experiences

Tuesday, 21 november at 17.00-19.00

SCCL, Stockholm & Online (Zoom)

A seminar organized in cooperation with the Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)

Construction adjudication is a unique method of resolving construction disputes quickly and  cost-effectively. It is interim binding and was conceived specifically with the construction industry in mind. Both the British and Danish legal systems have given special consideration to adjudication, establishing statutory frameworks to support it. 

This seminar, led by academics from Stockholm University, King’s College London, the University of Copenhagen and Lund University will shed light on the key features of construction adjudication, both in its statutory and contractual form. The panellists will assess the success and pitfalls of the existing systems and discuss what different jurisdictions can learn from each other to improve the effectiveness of adjudication.

Speakers

Renato Nazzini, Professor, and Aleksander Kalisz, Research associate, King's College London, Centre of Construction Law & Dispute Resolution
Ole Hansen, Professor, University of Copenhagen, Centre for Private Governance

Commentators

Kristin Eickhoff, Senior associate, Mannheimer Swartling
Joel Eriksson, LL.D., Associate, Foyen

Please click here to see the invitation (PDF, new tab).

 

Nya LAS ett år – vad betyder Trygghetsöverenskommelsen för rådgivningen?

Tisdagen 21 november kl. 16.30-19.00

Setterwalls, Malmö & Online (Zoom)

Vad har hänt med anställningsskyddet det senaste året? Har resultatet blivit det önskade – dvs. modernisering, flexibilisering och trygghet? Advokater, arbetsmarknadsparter och forskare analyserar och diskuterar de nya reglerna med särskilt fokus på praktiska implikationer för rådgivningen. Vad betyder omställningssystemet för förhandlingar kring uppsägningar? Vad är egentligen nytt och på vilka punkter är rättsläget oförändrat? Hur samspelar processuella och materiella regler i anställningsskyddet? Hur är det tänkt att den nya huvudavtalsnämnden ska fungera?

Medverkande

advokaterna Emmelie Tedfelt och Jenny Söberg, Setterwalls, docent Niklas Selberg, Lunds universitet, arbetsrättsjurist Bengt Johansson, Svenskt näringsliv, advokat Emma Lindh, Trägårdh, avtalsexpert Patrik Pedersen, Unionen, doktorand Caroline Ferngren, Lunds universitet, advokat Anna Juhlin, Lindahls, arbetsrättsjurist Charlotta Yalim, Akavia.

Vänligen klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Med ansvar för rättsutvecklingen

Torsdagen 16 november kl. 16.30-18.30

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

Våra högsta domstolar prövar rättsfall som är ”av vikt för ledning av rätts-tillämpningen“. Inte minst inom förmögenhetsrätten är detta idag en viktig fråga, eftersom lagstiftaren numera anses ha ”somnat in” vad gäller rättsbildningen inom detta område. Ofta ser man domstolen som en helhet, utan att notera de enskilda justitierådens insatser och betydelse för rättsbildningen. Men vilka är de egentligen som utses att sköta denna ansvarsfulla uppgift? Vilka meriter krävs och spelar det någon roll för rättsutvecklingen vilken bakgrund ett justitieråd har? Bör alla justitieråd ha ungefär samma bakgrund (domarerfarenhet från underrätter och lagstiftningsarbete i något departement) eller bör de ha olika bakgrund, t.ex. från advokatverksamhet och universitet? I USA är utnämningen av domare till Högsta domstolen en fråga som får stor uppmärksamhet i samhället. Så är det inte i Sverige. Vid Umeå universitet pågår sedan en tid intressant forskning kring ”The Ideal Justice”, det ideala justitierådet, bedriven av professorerna Johan Lindholm och Mattias Derlén. De gästar nu ACLU och vid detta seminarium presenterar de sin forskning och det blir tillfälle till diskussion rörande den för rättsstaten viktiga frågan om ansvaret för rättsbildningen.

Inledare

Professor Johan Lindholm och professor Mattias Derlén, båda från Juridiska institutionen, Umeå universitet

Kommentator

Hovrättspresidenten Ylva Norling Jönsson, Hovrätten över Skåne och Blekinge

Vänligen klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Patent Disclosure Requirements for Genetic Resources

Monday, 14 november at 16.30-18.00

Rättegångssalen, Juridicum & Online (Zoom)

Seminariet genomfördes på engelska

In 2024, World Intellectual Property organization (WIPO), the United Nations’ specialized agency for intellectual property rights, will hold a diplomatic conference to finalize an international treaty on the disclosure of origin of genetic resources in patent applications. Genetic resources refer to material from plants, animals and microorganisms containing DNA. Genetic resources may have great commercial value, for example for use in the production of medicines and cosmetics or within the framework of research in biomedicine and ecology.


The convening of the diplomatic conference takes place in the context of negotiations that have been ongoing within the WIPO since the beginning of the 2000s in the intergovernmental committee on intellectual property rights and genetic resources, traditional knowledge and traditional cultural expressions (IGC).


Mandatory requirements on disclosure of origin are considered important for countries that provide genetic resources to monitor compliance with regulations and agreements regarding access and benefit sharing, for example within the framework of the Convention on Biological Diversity. At the same time, concerns have been raised that such requirements may impede innovation and willingness to invest by creating potential uncertainties in the patent system.

At the seminar, the background and substance of the latest negotiation texts will be explained. In addition, the potential impact that any new rules may have on the patent system and stakeholders within the biotechnology and life science sectors will be discussed.


The keynote speaker at the seminar will be Patrick Andersson from the Swedish Intellectual Property Office (Patent- och Registreringsverket, PRV). Mr. Andersson participates in the WIPO negotiations as a representative for Sweden. Commentators are Dr. Ana Norberg, associate professor in civil law at the Faculty of Law, and Dr. Peter Gottschalk, senior lecturer at the Department of Business Law – both at Lund University.

Please click here to see the invitation (PDF, new tab).

 

Fel- och garantibegreppen i entreprenad

Tisdagen 17 oktober kl. 17.00 - 18.30

Online (Zoom)

Ett seminarium som arrangerades i samarbete med Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)

AB-avtalen omfattar några av de mest använda kommersiella standardavtalen och dominerar helt bygg- och anläggningsbranscherna i brist på direkt tillämplig lagstiftning. Ett av avtalens särdrag är de långa garanti- och ansvarstiderna som sträcker sig 10 år från avlämnande, vilket gör att frågan om vad som ska anses som ett garantifel har en mycket stor praktisk betydelse. Entreprenörens ansvar under garantitiden bygger på ett presumtionsansvar, alltså ett antagande om fel som dock kan motbevisas. Vad utlöser presumtionen om entreprenörens garantiansvar, hur kan förekomst av fel motbevisas och vad avses med fel i entreprenadrättsliga sammanhang? Under seminariet diskuteras dessa och näraliggande frågor i ljuset av en nyskriven artikel i JT och aktuell praxis.

Inledare

Andreas Magnusson, advokat, Wåhlin Advokater
Alexander Wagner, advokat, Wåhlin Advokater

Kommentatorer

Anders Ingvarson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Kristin Eickhoff, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Heraldiska vapen och symboler och varumärkesrätt

Tisdagen 17 oktober kl. 16.30 - 18.30

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

Professor Martin Sunnqvist håller ett föredrag på temat Heraldisk efterbildning och förväxlingsrisk - när är ett varumärke för likt en statssymbol för att kunna registreras?

Kommentatorer

Martin Berger, avdelningsjurist, PRV
Davor Zovko, Statsheraldiker, Riksarkivet
Merit Berlips Persson, jur. dr. och Senior Attorney at Law, AWA

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Nordiskt panträttssymposium

Torsdagen 12 oktober kl. 12.00 - fredagen 13 oktober kl. 13.30

Rättegångssalen, Juridicum

Ett symposium som arrangeras i samarbete med Oslo Center for Commercial Law (OCCL) och Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)

Panträtten har genom århundraden spelat en betydande roll i de nordiska länderna och utgör än idag en av våra mest centrala säkerhetsrätter vid kreditgivning. Men trots en i stora delar gemensam bakgrund uppvisar reglerna för pantsättning av såväl fast som lös egendom i de nordiska länderna anmärkningsvärda skillnader. I Danmark och Norge möjliggör tinglysning att lösöre kan underpantsättas, något som i princip inte är möjligt i Sverige och Finland där handpant är huvudregel. Vid tinglysning i dansk och norsk rätt används i stor utsträckning dokument som är okända i Sverige och Finland, där pantbrev i fast egendom måste framställas av myndigheter genom inteckning innan de kan användas som pant för fordran.

Länderna i Norden har det gemensamt att pantbrev eller andra former av dokument inte i sig kan utgöra säkerhet för fordran; denna effekt uppnås först genom särskilda sakrättsmoment/sikringsakter. Däremot är det så att förutsättningarna för dessa moment (tradition, registrering/tinglysning, denuntiation) skiljer sig åt länderna emellan.

Därtill kommer bland annat spörsmål om ”outnyttjade panträtter”, dvs. pantsatta objekt eller pantbrev vars värde överstiger beloppen på fordringarna som de utgör säkerhet för. I vilken utsträckning kan till exempel ett sådant outnyttjat värde användas som säkerhet för en utvidgad kredit och hur blir förhållandet i så fall till övriga panthavares rätt?

I syfte att bättre lära känna den panträttsliga regleringen i våra nordiska grannländer arrangerar Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet i samarbete med Oslo Center for Commercial Law och Stockholm Centre for Commercial Law ett symposium där såväl de nämnda som närliggande frågeställningar ska diskuteras.

Talare

Professor Erik Røsæg, Oslo universitet
Docent Patrik Lindskoug, Lunds universitet
Professor Berte-Elen Reinertsen Konow, Universitetet i Bergen
Biträdande professor Teemu Juutilainen, Helsingfors universitet
Professor Göran Millqvist, Stockholms universitet
Adjunkt Lasse Søholm Lindekilde, Aarhus universitet
Professor Erik Røsæg, Oslo universitet
Professor Janne Kaisto, Helsingfors universitet
Professor Annina H. Persson, Kungl. Tekniska högskolan

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

ACLU för studenter: AI och immaterialrätt

Onsdagen 27 september kl. 16.15 - 18.00

Pufendorfsalen, Juridicum

Ett seminarium som arrangerades av ACLU-Student

Är du som student nyfiken på samspelet mellan AI och immaterialrätt (patent, upphovsrättsliga verk, design, varumärken, databaser och företagshemligheter)?

Tobias Kempas, advokat vid Advokatfirman Vinge KB i Stockholm, gav under våren 2023 ut boken Artificiell intelligens och immaterialrätt, Norstedts Juridik. Han kommer att presentera några av de centrala frågorna i boken.

Tobias Kempas är specialiserad på immaterialrätt och marknadsföringsjuridik. Han har mångårig erfarenhet av tvister, kommersiella avtal och strategisk rådgivning. Han bistår och företräder svenska och utländska företag både i domstol och utom rätta, bl.a. i tvister angående intrång, giltighet, marknadsföring och immaterialrättsliga avtal. Han har också arbetat som bolagsjurist i en av världens största telekomkoncerner. Han har skrivit flera artiklar, bl.a. inom områdena upphovsrätt och varumärkesrätt, och anlitas regelbundet som föreläsare.

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

AI-assisterade alster – i mötet mellan människa och maskin Skyddsmöjligheter samt användning

Tisdagen 5 september kl. 16.30 - 18.30

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

Ett seminarium som arrangerades i samarbete med Föreningen Immaterialrättsligt Forum (FIF)

Seminariet behandlar semi-autonomt AI-skapande av alster och under vilka närmare omständigheter AI kan sägas vara ett redskap i en mänsklig upphovsmans/ uppfinnares/formgivares händer.

Frågor som kommer behandlas är till exempel:

  • Vilken mänsklig aktivitet måste förekomma, vid skapande/innovation med hjälp av AI, för att slutresultatet ska vara immaterialrättsligt skyddsbart?
  • Hur kommer möjligheten att nyttja verktyg som använder semi-autonomt AI-skapande påverka patentombud och juristers dagliga arbete i framtiden?

Talare

Advokat Tobias Kempas, Advokatfirman Vinge
European Patent Attorney Henrik Aurell, AWA

Kommentatorer

Advokat Lisa Bourghardt, Advokatfirman Vinge
Advokat Katarina Strömholm, Strömholm Advokatbyrå

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Geoeconomic developments with substantial impact on business

Tisdagen 20 juni kl. 10.30 - 12.00

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

Seminariet genomfördes på engelska

The conditions for international trade and investment are facing considerable changes. The EU’s focus on strategic autonomy, Brexit, serious security concerns in Europe and rising tensions between the US and China are among the challenges that generate significant geoeconomic consequences. These events contribute to an increasingly complex legal and economic framework, the effective navigation of which is crucial to bring goods, services and capital to market, to effectively respond to global developments and to control disputes when they arise.

The purpose of this seminar is to discuss opportunities and challenges for business in the context of geoeconomic developments and international trade. Our aim is to address key concerns and generate a constructive dialogue between academia, the business community and public institutions. The seminar is a collaboration between Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet (ACLU) and The Swedish Institute for International Trade and Law, an interdisciplinary initiative involving researchers at Lund University. The Institute aims to be an international leader in legal and economic research as well as a forum for dialogue with the business community and government representatives within the context of international trade.

Speakers

Sir Ivan Rogers served as the Principal Private Secretary to Prime Minister Tony Blair and as Prime Minister David Cameron’s Adviser for Europe and Global Issues and the Head of the European and Global Issues Secretariat, based in the Prime Minister's Office at Number 10. Between November 2013 and January 2017, Sir Ivan was the Permanent Representative of the United Kingdom to the European Union. In addition to his many senior roles within the British civil service, he has also served as Chief of Staff to the European Commissioner for Competition Sir Leon Brittan as well as head of the UK Public Sector Group at Citigroup and Head of the Public Sector Industry Group at Barclays Capital. In recent years, Sir Ivan has become a well-known international commentator on international trade and international affairs.

Alastair Sutton has worked on international trade law for 57 years, with several senior roles within both public institutions and private practice. As a senior official at the European Commission, Alastair negotiated multilateral and bilateral agreements on trade in the GATT (later the WTO) and the EU’s trading partners in Asia, Latin America and Eastern Europe. He was a key member of the EU’s team for the Tokyo Round of international trade negotiations, covering areas such as anti-dumping, subsidies and countervail duties and safeguards. Alastair also served as the legal and external affairs advisor in the Cabinet of Lord Cockfield, then Vice President of the European Commission. For the past 30 years, Alastair has been in private practice and he is now a barrister at Brick Court Chambers. He is advising major multinational corporations and several large and small governments on various matters related to international trade.

Erik Lagerlöf is the co-founder of the initiative The Swedish Institute for International Trade and Law. Erik has been involved with EU and international law as an academic, practitioner and an EU civil servant for almost 20 years. With an academic background from Cambridge University, EUI and Harvard Law School, Erik served as legal secretary to both the Swedish and British judge at the Court of Justice of the European Union (CJEU). For the past 8 years. Erik has combined academia and working in private practice. He has published extensively on trade related issues within EU and international law. He has also advised and acted on behalf of major international companies before national courts and authorities, the European Commission, the CJEU and international arbitration tribunals.

Christer Ljungwall is the co-founder of the initiative The Swedish Institute for International Trade and Law. Christer is a renowned economist and expert in economic development, trade and innovation. He has held several senior positions within academia, international organisations and as a diplomat. Amongst other appointments, he has been Professor at PKU-HSBC Business School in China, Senior Economist at the Asian Development Bank and Head of Office of Science and Innovation at the Swedish Embassy in Beijing. Christer has published widely and is a frequently invited speakers on issues related to economic development, politics and innovation. He also acts as advisor to governments and businesses.

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

Aktuella frågor inom köprätten I

Måndagen 15 maj kl. 16.30 - 19.00

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

Ett seminarium som arrangerades i samarbete med Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)

Seminariet uppmärksammar dagsaktuella frågor med anknytning till både köplagen och konsumentköplagen. Detta är det första av två seminarier under temat Aktuella frågor inom köprätten.

Talare

Torgny Håstad, f.d. justitieråd & professor emeritus, Uppsala universitet
Jori Munukka, professor, Stockholms universitet

Kommentator

Ola Svensson, professor emeritus, Lunds universitet

Moderator

Eva Lindell-Frantz, docent, Lunds universitet

Klicka här att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Foodora-målets konsekvenser för svenska arbetsmarknadsstrukturer

Onsdagen 10 maj kl. 16.00 - 18.30

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

I avgörandet AD 2022 nr 45, det så kallade Foodora-målet, fastslog Arbetsdomstolen att företaget PaySalary är ett bemanningsföretag mot bakgrund av de avtal som ingåtts med arbetstagaren och med budföretaget Foodora. Vid seminariet diskuteras med utgångspunkt i avgörandet konsekvenserna för egenanställningsföretag i stort, hur bemanningsbranschen påverkas och tänkbara konsekvenser för arbetstagare i plattformsekonomin. I diskussionen beaktas olika perspektiv av representanter från akademi, egenanställningsföretagen och fackliga organisationer.

Medverkande

docent Annamaria Westregård
forskare Maria Fritz
ordförande för Egenanställningsföretagens branschorganisation Stephen Schad
utredare på Transportarbetareförbundet Sirin Celik
utredare på Unionen Victor Bernhardtz.

Moderator

Universitetslektor Ankie Hartzén

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).


 

The European Court of Human Rights – What impact on intellectual property?

Onsdagen 3 maj kl. 16.30 - 17.30

Telaris, Juridicum & Online (Zoom)

Seminariet genomfördes på engelska

In the discussions on intellectual property (IP) law in Europe, it is more common to think of the Court of Justice of the European Union (CJEU) and not of the European Court of Human Rights (ECtHR). Indeed, quite a substantial amount – almost one tenth – from the total number of cases resolved by the CJEU in 2021 concerned IP, whereas, in the ECtHR, hardly half of a per cent of all 2021 judgments dealt with intellectual property. The question hence arises of whether the ECtHR is virtually insignificant for European IP?

This presentation answers this question in the negative by showing that, despite the rareness of the ECtHR (explicit) pronouncements on IP, the influence of the Strasbourg Court jurisprudence upon European IP is substantial. In doing so, it examines:

  • the legal weight of the ECtHR case-law and its influence on the IP-related jurisprudence of the CJEU;
  • evolution of the ECtHR IP-related case-law over the years and expected effects from the EU’s envisaged accession to the European Convention on Human Rights;
  • recent trends in the ECtHR IP-related jurisprudence and, notably, a rapidly growing tendency to establish – quite groundbreakingly – violations of IP holders’ (human) right to property, even when those originate from private IP disputes on the national level.

Reflecting on this latter point, the presentation invites for a discussion on whether the European Human Rights Court is preparing to join the forces ensuring more rigorous IP enforcement, including in the digital sphere.

Speaker

Dr. Elena Izyumenko, Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI), University of Strasbourg (France)

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Förvaltningskontrakt

Tisdagen 2 maj kl. 16.30 - 18.30

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

Ett seminarium som arrangerades i samverkan med den offentligrättsliga forskningsmiljön

Vid seminariet presenteras doktorsavhandlingen Forvaltningskontrakter som försvarades för den juridiska doktorgraden 2021. Avhandlingen handlar om hur den offentliga förvaltningen använder avtal för att utföra sina myndighetsuppgifter mot enskilda, särskilt när det gäller myndighetsutövning. I dansk rätt är förvaltningsavtal en etablerad kategori, medan den svenska förvaltningsrätten och förmögenhetsrätten inte har diskuterat dessa frågor på samma sätt, även om de grundläggande problemen är desamma.

Talare

Dr. jur. Rasmus Grønved Nielsen, Københavns universitet.

Kommentatorer

Som kommentatorer utifrån ett svenskt perspektiv medverkar Tom Madell, hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland (Umeå) och tidigare professor vid Umeå universitet, specialiserad på offentligrättsliga avtal, kommunalrätt och offentlig upphandling och Catharina Piper, advokat och delägare på Moll Wendén advokatbyrå, specialist på offentlig upphandling med över 20 års erfarenhet av såväl nationell som internationell upphandling

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Sale of works of art

Torsdagen 20 april 16.30 - 18.00

Alfa Laval, Juridicum & Online (Zoom)

Seminariet genomfördes på engelska

Due diligence in the sale of works of art. Which problems may arise when a work of art is sold? What happens if the work is a fake or if it has been stolen? Can I export a work of art freely? Does the artist have any rights over the work of art that has been sold? This and other questions shall be answered during the seminar.

Speaker

Professor Yolanda Bergel Sainz de Baranda, Faculty of Civil Law, Private Law Department, Universidad Carlos III Madrid, Spain and Dr. H.C. Örebro University (Sweden), Art Law and International Business Law

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Lojalitet och underrättelseskyldigheter i entreprenadavtal

Måndagen 13 februari kl. 16.30 - 18.00

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

Ett seminarium som arrangerades i samarbete med Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)

Entreprenadavtal ställer höga krav på parternas samarbete, särskilt vad gäller kommunikation. I AB 04 finns villkor om bl.a. underrättelser, dokumentation och mötesserier under entreprenadtiden. Hur ska dessa villkor tolkas och gäller vissa av reglerna även om parterna inte har införlivat AB? Gäller ytterligare lojalitet vid sidan av villkoren i AB? Måste entreprenören upplysa beställaren om oriktiga uppgifter i förfrågningsunderlaget? I så fall, när ska upplysningen ges? Och vad är rättsföljden av försummad upplysning? Under seminariet diskuteras dessa och närliggande frågor i ljuset av prejudikat från Högsta domstolen samt analogier till köp-, konsumenttjänst-, kommissions- och avtalslagen.

Inledare

Marcus Utterström, jur. dr och advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Kommentator

Christina Ramberg, professor, Stockholms universitet

Moderator

Anders Ingvarson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Associationsrättsliga grunder för praktiker

Tisdagen 7 februari 2023 kl. 16. 15 - 18.00

Mannheimer Swartling, Malmö, Carlsgatan 3 & Online (Zoom)

Ett seminarium som arrangerades i samarbete med forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)

Även för praktiker är det värdefullt att ibland påminna sig om associationsrättens grunder. God överblick över grunderna har betydelse vid problemlösning, argumentation och dömande i det praktiska rättslivet. Seminariet uppmärksammar en ny bok (Associationsrättens grunder, 2023). Vid seminariet diskuterar författarna om det finns en allmän associationsrätt, hur den i så fall ser ut och vilken betydelse den har för aktiebolag, personbolag och föreningar. Grundläggande associationsrättsliga principer och begrepp redovisas. Ett antal grundläggande problem berörs, bl.a. rörande rätten att fatta beslut (förvaltningskompetensen) och rätten att verkställa beslut (representationskompetensen).

Seminariet inleds av advokat Erik Sjöman. Det följs av lättare förtäring för dem så som önskar.

Talare

Johan Adestam, jur.dr och lektor, Örebro universitet
Niklas Arvidsson, professor, Lunds universitet

Kommentator

Jessica Östberg, docent och lektor, Stockholms universitet

Ett stort tack till Studentlitteratur, som stod för förtäringen.

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).