Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2022

Skadeståndsansvar för juridisk rådgivning i ljuset av NJA 2022 s. 354

Måndagen 5 december 2022 kl. 16.00 - 18.00

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

Rättsfallet NJA 2022 s. 354 aktualiserar flera intressanta avtals- och skadeståndsrättsliga frågor i kontexten av juridisk rådgivning. Seminariet diskuterar vilka skyldigheter advokater och andra juridiska rådgivare har och hur den tillämpliga aktsamhetsstandarden ser ut. Utöver detta diskuteras bl.a. frågan om när det enligt 36 § AvtL kan finnas skäl att jämka förekommande ansvarsbegränsningar.

Inledarna är medförfattare till var sin artikel om rättsfallet, den ena i SvJT och den andra i JT.

Inledare

Docent Eva Lindell-Frantz
Doktorand Andrea Algård

Kommentatorer

Professor Niklas Arvidsson
Professor Boel Flodgren

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).
 

Anställningsskydd i utveckling

Torsdagen 24 november kl. 16.00 - 18.30

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

Anställningsskyddet är en central och omstridd del av den svenska arbetsrätten; reglerna är ständigt omdiskuterade och kritiserade från olika håll. På senare tid har diskussionens vågor gått särskilt höga i samband med en statlig utredning om en Moderniserad arbetsrätt 2020 och ett nytt Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd som undertecknades 2022. Det nya huvudavtalet har lett till viktiga
förändringar i lagen om anställningsskydd.

På seminariet uppmärksammas både klassiska och nytillkommande problem med anknytning till anställningsskyddet: senioritetsprincipens räckvidd, neutralitetspolicies i ljuset av diskrimineringsrätten samt innebörden av sakliga skäl-regeln i lag och avtal. Författarna till några av kapitlen i den nya antologin Anställningsskydd i utveckling presenterar sina texter och därefter följer kommentarer och diskussion mellan forskare vid Lunds universitet och praktiker.

Medverkande:

professorn Birgitta Nyström, advokaterna Johan Sigeman (Sigeman & Co) och Emma Lindh (Trägårdh Advokatbyrå), fil.dr Lena Svenaeus, postdoktorn Ann-Christine Hartzén, biträdande juristen Thea Nygren (Advokatfirman Lindahl) samt docent Niklas Selberg (som är en av redaktörerna för den nya antologin).

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).


Aktuella aktiemarknadsrättsliga frågor

Torsdagen den 10 november kl. 16.00-18.00

​​​​​Advokatfirman Vinge, Östergatan 30, Malmö

Ett seminarium som arrangerades i samarbete med Institutet för bolagsstyrning vid Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet

Aktiemarknadsrätten är i ständig utveckling, inte minst genom de svenska självregleringsorganens försorg. Vid seminariet behandlas några aktuella frågor på området.

Utrymmet för riktade nyemissioner i börsbolag är föremål för ständig diskussion. Självregleringsorganen har betonat vikten av efterlevnad av andemeningen i Rekommendationen om riktade emissioner och Aktiemarknadens självregleringskommitté kan komma att göra en översyn av rekommendationen.

När det gäller informationsgivningsreglerna i EU:s marknadsmissbruks-förordning finns flera nyliga intressanta avgöranden från disciplinnämnderna och Finansinspektionen, bl.a. rörande Telia och EQT, och ett par intressanta mål är under handläggning i förvaltningsdomstolarna.

Vid seminariet behandlas ovanstående två ämnen samt lämnas en kort lägesuppdatering beträffande EU-kommissionens förslag till direktiv om Corporate Sustainability Due Diligence, regelinitiativ om könsbalans i bolagsstyrelser samt om digitala bolagsstämmor inför bolagsstämmosäsongen 2023.

Talare

Alexandra Park Larsson, doktorand, Institutet för bolagsstyrning vid Stockholm Centre for Commercial Law

Jur. dr Erik Lidman, universitetslektor, Institutet för bolagsstyrning vid Stockholm Centre for Commercial Law, föredragande i Aktiemarknadsnämnden samt sekreterare i Nasdaq Stockholms disciplinnämnd och Aktiemarknadens självregleringskommitté

Advokat Erik Sjöman, särskild rådgivare till Aktiemarknadsnämndens kansli och ledamot i Nasdaq Stockholms disciplinnämnd

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).


Avtalstolkning i Högsta domstolen

Onsdagen 2 november 2022 kl. 18.00 - 19.30

Online (Zoom) & SCCL:s lokaler, Frescati, Stockholm.

Ett seminarium som arrangerades i samarbete med Stockholm Centre for Commercial Law

Tolkningen av avtal är endast punktvis lagreglerad. I stället har metoden utvecklats i HD:s praxis. Denna arbetsmetod kan beskrivas som en logisk struktur i tre övergripande hierarkiskt ordnade steg, med en del tillfälligtvis tillämpliga underkategorier. Förståelse för strukturen gör HD:s resonemang begripligare, och underlättar utformningen av argumentation i tolkningsfrågor samt gör prognoser om utgången i tolkningstvister något mindre osäkra. Seminariet åsyftar att tydliggöra strukturen. Bland aspekter som behandlas kan nämnas att HD tillåter sig att beakta vissa omständigheter som inte åberopats, och att oklarhetsregelns praktiska betydelse står i omvänd proportion till dess popularitet i doktrinen.

Talare

Konrad Lundberg, jur. dr, universitetslektor em., Stockholms universitet

Kommentatorer

Jori Munukka, professor, Stockholms universitet
Niklas Arvidsson, professor, Lunds universitet

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Fordrans uppkomst

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

Torsdagen 27 oktober kl. 17.00 - 18.30

Vid vilken tidpunkt uppkommer en fordran? Frågan är central inom flera rättsområden och berör dessutom flera underliggande spörsmål av mer principiell karaktär. I sin prisbelönta avhandling ”Fordrans uppkomst inom insolvensrätten” (Uppsala 2020) har Jonatan Schytzer tagit sig an frågan och då också sett till bland annat obligationsrättens betydelse för temat. Vid seminariet presenterar Jonatan Schytzer sina rön som sedan kommer att kommenteras i både insolvensrättsligt och obligationsrättsligt hänseende.

Inledningstalare:

Jonatan Schytzer, universitetslektor vid Juridiska institutionen i Uppsala

Kommentatorer:

Louise Sjödahl, konkursförvaltare och rekonstruktör, Ackordscentralen i Stockholm

Jaakko Salminen, biträdande universitetslektor vid Juridiska institutionen i Lund

Moderator:

Patrik Lindskoug, Föreståndare för ACLU, Lunds universitet

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).


Företagsnamn och varumärken – det korsvisa skyddet

Tisdagen 11 oktober kl. 16.00-18.00

Ekonomihögskolan, ingång Ole Römersväg 6, EC2-101.

Ett seminarium som arrangerades i samarbete med Föreningen immaterialrättsligt Forum 

Företagsnamn och varumärken används på marknaden som kännetecken för företags verksamhet (företagsnamn) och företags varor och tjänster (varumärke). Ofta är användningen överlappande. McDonald’s skylten utanför restaurangen representerar för konsumenten såväl hamburgarna och servicen på restaurangen som hela verksamheten. Det historiskt nära sambandet mellan företagsnamn och varumärken har i Sverige lett till en lagstiftning som ger företagsnamn skydd också som varukännetecken och vice versa, s.k. korsvist skydd. De två kategorierna kännetecken är med andra ord skyddade både mot och som varandra. Eftersom företagsnamnet också har andra funktioner än att känneteckna verksamheten – i huvudsak att identifiera ett näringsidkande rättssubjekt – föreligger en obalans mellan företagsnamn och varumärken till företagsnamnets fördel vid konflikter som intrång och registreringshinder. Seminariet presenterar avhandlingen Företagsnamnet som varukännetecken – En rättsvetenskaplig studie av det korsvisa skyddet vars övergripande syfte var att analysera det korsvisa skyddet utifrån företagsnamnets perspektiv, framförallt i ljuset av den EU harmoniserade varumärkeslagstiftningen.

Om talaren: 

Merit Berlips Persson disputerade i februari 2022 i civilrätt vid Stockholms universitet på omnämnda avhandling. Hon är i botten Lundastudent med flera yrkesverksamma år som advokat och domare inom immaterialrätt.

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).


The Nordic standard form contracts’ preparedness for handling external disturbances and price spikes

Tuesday September 27th 2022

Online (Zoom)

For the last months, prices of building materials and building raw materials have skyrocketed, caused by Russia’s invasion in Ukraine and the COVID-19 pandemic. It is also expected that the current and forthcoming energy crisis will affect material prices in the near future. In this seminar, the speakers will ask how the Nordic standard form construction contracts (AB 04/ABT 06 in Sweden, AB 18 in Denmark, NS 8405–8407 in Norway, YSE 1998 in Finland, and ÍST 30 in Iceland) deal with these situations, and discuss whether changes would be beneficial. The issue cuts to the core of fair distribution of risks in construction law. Is there Nordic consensus on the issue, or do they have different answers to the underlying problem? For comparative purposes, the speakers will also look at examples outside of the Nordic countries, such as the FIDIC (red book) standard form contract.

Key note speaker

Víðir Smári Petersen, Docent, University of Iceland, PhD-student, Maastricht University Speaker
Jori Munnukka, Professor, Stockholm University

Commentator

Elisabeth André, Partner, Moll Wendén Advokatbyrå, and member of ACLU's Committee of Practitioners

For more information about the seminar, please click here (PDF, ny flik).


Risk och tillit i EU:s dataskyddsreglering och den föreslagna AI-förordningen

Onsdagen 9 september 2022 kl. 16.30-18.00

Rättegångssalen & Online (Zoom)

Den accelererande utvecklingen av AI, med användning inom allt fler samhällsområden, väcker såväl rättsliga frågor som ett behov av att skapa tillit för de nya teknikerna hos enskilda individer. På EU-nivå kan ett flertal paralleller dras till den ständigt expanderande regleringen rörande dataskydd, samtidigt som AI:s särdrag skapar nya utmaningar. I vår pågående forskning utforskar vi hur EU:s föreslagna AI-förordning, med sitt riskbaserade närmande, möter dessa utmaningar - och hur den kommande lagstiftningen förhåller sig till existerande dataskyddsreglering

Talare

Johanna Chamberlain är verksam som postdoktor i handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, där hon forskar om risk- och ansvarsfrågor kopplade till artificiell intelligens. Johanna disputerade i civilrätt hösten 2020 på avhandlingen "Integritet och skadestånd: Om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt".

Andreas Kotsios är postdoktor i handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, och hans forskning fokuserar på näringsidkarens skyldigheter när de framkallar eller använder AI system inom finansiella marknader. Han är också research fellow vid ISLC vid Milans universitet, Italien. Han disputerade i februari 2022 på avhandlingen ” Paying with Data – a Study on EU Consumer Law and the Protection of Personal Data”.

Moderator

Stefan Larsson, docent, Lunds Tekniska Högskola

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Symposium: Ändrade förhållanden

14 juni 2022 kl. 13.00-17.00

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

Ett symposium med presentation av den nyutkomna boken Ändrade förhållanden

Program

13.00 Välkomsthälsning, professor Birgitta Nyström
13.05 Presentation av boken och projektet om ändrade förhållanden, professor Ola Svensson
13.15 ”Ändrade förhållanden i avtalsrelationen”, professor Boel Flodgren
13.30 ”Force majeure som befrielsegrund för den allmänna avtalsrätten”, doktorand Andrea Algård
13.45 Kommentarer till bidragen
14.15 Diskussion och frågor
14.50 Kaffe
15.10 ”Omtag för det oförutsedda”, docent Sacharias Votinius
15.25 ”Långvariga avtal och ofullständiga kontrakt”, jur.dr. postdoktor David Dryselius
15.40 Kommentarer till bidragen
16.10 Diskussion och frågor
16.45 Avslutande reflektioner, advokat Erik Sjöman

Kommentatorer:

Professor Christina Ramberg & advokat Anders Ingvarson

Moderatorer:

Universitetslektor Johan Axhamn & docent Patrik Lindskoug

Lunch & middag

Innan symposiet erbjöds lunch. Efter symposiet anordnades en middag för deltagarna vid symposiet på Gallerian i Juridicum.

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).


Bokseminarium: Det samhällsbärande kontraktet

Rättegångssalen, Juridicum & Online (Zoom)

Torsdagen 19 maj 2022 kl. 16.00-18.00

I sin nya bok Det samhällsbärande kontraktet diskuterar Sacharias Votinius på vilket sätt kontraktet och dess bakomliggande idéer har legat till grund för utveckling av civilisationen i vår del av världen, och hur dessa idéer än idag har avgörande betydelse för synen på samhällets organisering och funktioner. Eller som det uttrycks på bokens baksida: "Kontraktet utgör den västerländska civilisationens moraliska och rättsliga konstitution, ligger till grund för dess identitet och självbeskrivning och skiljer den från andra civilisationer." Vid seminariet kommer boken inledningsvis att presenteras av Sacharias Votinius och sedan kommenteras av f.d. hovrättspresidenten i Svea hovrätt Johan Hirschfeldt. Därefter följer ett samtal mellan de två medverkande.

Medverkande

Sacharias Votinius, docent i civilrätt, ACLU, Juridicum, Lunds universitet

Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresidenten i Svea hovrätt

Moderator:

Ola Svensson, professor i civilrätt, ACLU, Juridicum, Lunds universitet

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Reklamationsplikt vid avtalsbrott

Torsdagen 31 mars 2022 kl. 17.00-18.30

Online (Zoom)

Ett seminarium som arrangerades i samarbete med Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)

Ett ständigt aktuellt ämne av stor praktisk betydelse är omfattningen och innebörden av reklamationsplikten vid avtalsbrott, och särskilt hur den gestaltar sig utanför det lagreglerade området. Omdiskuterade frågor är bland andra vad som krävs för att reklamationsfristen ska börja löpa, och längden av fristen i sig. En ytterligare fråga som kan aktualiseras är hur allmänna rättsgrundsatser om passivitet förhåller sig till lagreglerade reklamationsplikter. Under seminariet kommer dessa och vissa kringliggande frågor att diskuteras.

Talare

Jakob Andersson, Associate, Setterwalls Advokatbyrå
Jori Munukka, professor i civilrätt, Stockholms universitet
Ola Svensson, professor i civilrätt, Lunds universitet

Moderator

Alexander Unnersjö, jur.dr, Stockholms universitet

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Reglering av plattformar för användargenererat innehåll - exemplen DSA, DSM och AVMSD

Torsdagen 17 mars 2022 kl.16.00-18.00

Online (Zoom)

Ett seminarium som arrangerades i samarbete med forskningsavdelningen för medierätt vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)

Kommunikation och spridning av medieinnehåll sker idag i stor omfattning via plattformar för användargenererat innehåll, t.ex. videodelningsplattformar och sociala medier. EU-lagstiftaren har allt mer aktiv försökt reglera plattformarnas rättsliga ställning. Videodelningsplattformars förhållande till det radio- och tv-rättsliga regelverket behandlas i det uppdaterade direktivet om audiovisuella medietjänster (AVMSD). Direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden (DSM) innehåller nya skyldigheter för s.k. onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll. Ett förslag till en bred horisontell reglering av digitala tjänster i form av en ny EU-förordning (DSA) presenterades i slutet av år 2020 och är för närvarande föremål för förhandlingar mellan rådet och Europaparlamentet. AVSMD har bl a lett till att en helt ny typ av videodelningsplattformar numera omfattas av radio- och tv-lagen. Åtskillig ny reglering är på gång!

Seminariet tar ett samlat grepp på denna nya eller kommande regelflora. Hur ser regleringsutmaningarna för denna typ av tjänster ut? Vilka grundläggande rättigheter och intressen aktualiseras? Hur har EU-lagstiftare navigerat i den komplexa rättsliga terrängen? Hur förhåller sig de olika regleringsansatserna till varandra?

Inledare 

Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare
Artikel 17 DSM: Tobias Kempas, Advokat, Vinges advokatbyrå
AVMSD och radio/tv-rättsliga regleringar: Rebecca Parman, Myndigheten för press, radio och tv, MPRT.

Moderatorer

Professor Jan Rosén, Stockholm universitet
Universitetslektor Johan Axhamn, Lunds universitet

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Formalia avseende ändringar av AB/ABT i entreprenadavtal

Onsdagen 16 mars kl. 17.00-18.30

Online (Zoom)

Ett seminarium som arrangerades i samarbete med Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)

Entreprenadavtal består vanligtvis av en stor mängd handlingar som tillsammans ska läsas som ett avtal. För det fall motstridigheter uppstår i dessa s.k. kontraktshandlingar så innehåller entreprenadkontraktet rangordningsbestämmelser för att underlätta avtalstolkning och bestämma vad som ska gälla. Rangordningslistan i entreprenadkontraktet är vanligtvis inspirerad av den lista som de entreprenadrättsliga standardavtalen AB/ABT innehåller (kap. 1 § 3 AB 04/ABT 06).

Vid sidan av rangordningslistan finns det vidare en kommentar i AB/ABT där det anges att en viss procedur ska följas om ändringar ska ske av AB/ABT och parterna har avtalat om att s.k. administrativa föreskrifter (bygger på standardverket AMA AF) ska användas vid upprättandet av entreprenadavtalet; det kan noteras att det är mycket vanligt att administrativa föreskrifter används vid upprättandet av kommersiella entreprenadavtal.

Under seminariet diskuteras bl.a. lämpligheten av att föreskriva en formaliserad procedur för något så situationskänsligt som avtalstolkning, huruvida varje formellt förbiseende av denna procedur ska eller bör tillmätas verkan, och lösningar för att minska riskerna för formella förbiseenden.

Det kommer ges tillfälle för allmän diskussion, så varmt välkommen att bidra.

Inledare 

Isak Willborg, Vinge Advokatbyrå
Jori Munukka, SCCL, Stockholms universitet

Kommentatorer 

Elisabeth André, Moll Wendén Advokatbyrå
Anders Ingvarson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Influencermarknadsföring

Torsdagen 10 mars kl. 16.00-18.00

Online (Zoom)

Webbinariet kommer att ge en aktuell lägesbeskrivning av influencermarknadsföring utifrån såväl ett juridiskt som ett kulturellt perspektiv. Webbinariet baseras på anföranden av ledande forskare och praktiker inom området. Frågor som kommer att behandlas är bland annat följande:
Hur arbetsliv och privatliv vävs samman för influencers: Vilka möjligheter och hinder följer av att försörja sig på att leva ett digitalt berättat liv?
Juridiska gränser mellan marknadsföring och yttrandefrihet.
Rättslig ansvarsfördelning mellan influencer, annonsör och förmedlare.

Inledningstalare:

Gabriella Nilsson, docent i etnologi, institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Hajo Michael Holtz, universitetslektor i handelsrätt, företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Karin Cederlund, advokat & partner, Sandart & Partners Advokatbyrå KB

Presentationerna följs av kommentarer och diskussion. Moderator är Jonas Ledendal, universitetslektor vid institutionen för handelsrätt, Lunds universitet.

Webbinariet utgör en uppföljning till ett seminarium på ett liknande tema som ACLU:s ämnesgrupp för marknads- och medierätt arrangerade i december 2019.

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

AI as an inventor in the UK, Australia and according to the EPO

Tuesday March 8th 2022 at 8.30-10.00 AM

Rättegångssalen, Juridicum & Online (Zoom)

The topic of IP protection of AI creations is an exciting topic of legal discussion. Who is the inventor and who owns a patent when the invention is the product of the activity of a Machine? For the last few years, patent offices and Courts around the globe have been considering how to deal with the inventions of Stephen Thaler’s artificial intelligence (AI) system DABUS. This seminar will present and debate the arguments, outcomes, and legal perspectives on the DABUS litigation in three jurisdictions: The European Patent Office, the UK and Australia.

Introduction by Per Lidman, Partner, Setterwalls

Speakers

Gus Lightowlers, Patent Attorney, MinterEllison, Australia
Mark Marfé, Legal Director, Pinsent Masons, UK
Annika Wahrenberg, technically qualified member of the Boards of Appeal, EPO

Moderator

Ana Nordberg, Associate Professor at the Faculty of Law, Lund University

For more information about the seminar, please click here (PDF, ny flik).

 

Surviving Technological Change: Towards More Coherent Regulation of Digital Creativity Through EU Copyright and Design Law

Monday February 28th 2022 at. 12.00-13.00 PM

Online (Zoom)

A wave of disruptive technologies, in the form of technologies such as 3D printing technologies, 3D modeling and scanning technologies, and AI technology, are changing the playing field for the creative industries, creators, and right holders. Underlying these technologies, there are two fundamental transformations, whose effects are important for the creative industry and the legal community– namely, the digitalization of physical objects and designs, and the digitalization of human creativity. These two technological shifts are increasingly blurring the line between the physical and digital world. For the proper function of IP law, the law should be able to regulate both worlds. The problem is: How we can fit digital designs and digital creativity into our current regulative framework, which is still in some cases built on the assumption that creation is done by a human being using physical tools and that protected objects exist only in the physical world. This raises the question whether current intellectual property law in the EU, especially copyright and design law, can adequately regulate digital designs as well as properly incentivize and protect digital creativity. The presentation is based in the dissertation which provides an in-depth analysis of some of the major challenges that the digitalization of design and design process creates, mainly within the European copyright and design law system. The examination focuses on three specific technologies: 3D printing, AI technologies, and video games.

Speaker

Mikko Antikainen a University Teacher at the Jyväskylä University School of Business and Economics and holds a DSc (Econ and Bus Admin) from Hanken Scool of Economics. Before he studied commercial law at Lappeenranta University of Technology where he graduated as a M.Sc. (Econ). His research interest is especially in the area of intellectual property and technological change. He recently defended his doctoral thesis about protecting digital designs and digital creativity through EU design and copyright law. Since 2012 he has taught in the areas of intellectual property law, contract law and tort law at the Jyväskylä University.

For more information about the seminar, please click here (PDF, ny flik).