Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2021

Virkninger av passivitet i varemerkeretten

9 december 2021 kl. 12.00-13.00

Online (Zoom)

Ett seminarium som anordnades i samarbete med Oslo senter for kommersiell rett och Forskergruppen for marked, innovasjon og konkurranse

Foredraget diskuterer virkningene av merkehavers passivitet i varemerkeretten. Merkehaver kan forholde seg passiv på den måten at hun unnlater å bruke merket, og det kan føre til at merket kan kreves slettet etter reglene om bruksplikt. Dersom merkehaver forholder seg passiv overfor inngrep i varemerkeretten fra en tredjepart, kan det føre til at retten til å håndheve merket kan prekluderes. Varemerkeloven knytter noen rettsvirkninger til bestemte former for passivitet, og det reiser spørsmålet om og eventuelt hvor langt, varemerkeloven kan suppleres med ulovfestede regler om rettighetstap som følge av passivitet. Reglene om bruksplikt og preklusjon er regulert gjennom EU/EØS-retten, og det begrenser også adgangen til å supplere varemerkeloven med ulovfestede regler om rettighetstap som følge av passivitet. Når merkehavers håndhevingskrav prekluderes etter varemerkeloven, kan det reises spørsmål om den underliggende merkeretten kan falle bort helt med grunnlag i formuerettslige passivitetsregler, og i så fall om en slik løsning er i tråd med EU/EØS-varemerkeretten.

Talare

Professor Inger Berg Ørstavik & Professor Ole Andreas Rognstad 
Department of Private Law/Center for European Law, University of Oslo, Norway

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Rättighetsargumentation i praktiska skadeståndstvister - Om civilrättens sanktionssystem och de mänskliga rättigheterna

1 december 2021 kl. 17.00-19.00

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

Rättighetskränkningar kan numera utgöra en grund för skadestånd. I allt ökande utsträckning blir rättighetsnormer även relevanta i privata parters mellanhavanden. Hänvisningar till mänskliga eller grundläggande rättigheter blir allt vanligare inom ramen för civilrättsliga processer. Vilket är utrymmet att kräva skadestånd med stöd av Europakonventionen, Regeringsformen, EU-stadgan och Barnkonventionen? Seminariet diskuterar med utgångspunkt i HD:s och AD:s praxis förutsättningarna för en konkret rättighetsbaserad argumentation i tvister mellan enskilda och analyserar möjliga framtida utvecklingslinjer för skadeståndsrättens vidkommande.

Om inledaren

Karolina Stenlund disputerade i civilrätt vid Uppsala universitet på avhandlingen Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten. Hennes forskningsområden behandlar relationen mellan central civilrätt och mänskliga fri- och rättigheter. Hon har tidigare bl.a. varit gästforskare vid Harvard Law School. Från 2022 kommer hon att vara anställd som forskare vid “EuroStorie – Center of Excellence in Law” vid Helsingfors universitet.

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Tre nya doktorsavhandlingar om upphovsrätt

15 november 2021 kl. 17.00 - 19.00

Pufendorfsalen, Juridicum & Online (Zoom)

Ett seminarium som anordnades tillsammans med forskningsavdelningen för medierätt vid SSCL.

Under hösten 2021 har tre avhandlingar i upphovsrätt lagts fram för disputation vid tre skilda juridiska fakulteter i Sverige. Vid seminariet kommer de nya juris doktorerna att presentera sina avhandlingar:

  • Kacper Szkalej: Copyright in the Age of Access to Legal Digital Content: A study of EU copyright law in the context of consumptive use of protected content. Juridiska fakulteten i Uppsala. Disputationsdatum 29 september.
  • Aurelija Lukoševičienė: Authors and Creative Users: Addressing the Conceptual Challenges of Digital Creativity to EU Copyright Law from the Perspective of the Author. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Disputationsdatum 1 oktober.
  • Branka Marušić: The Autonomous Legal Concept of Communication to the Public in the European Union. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Disputationsdatum 29 oktober.

Presentationerna följs av kommentarer och diskussion.

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Avtalstolkning i anslutning till offentlig upphandling

11 november 2021 kl. 16.30-17.00

Online (Zoom)

Ett seminarium som anordnades i samarbete med forskningsavdelningen för allmän förmögenhetsrätt vid SCCL.

Med utgångspunkt från HD-avgörandet den 30 juli 2021, mål T 4071-20 (Ramavtalet) diskuteras avtalstolkning i anslutning till offentlig upphandling. Fallet ger upphov till olika frågor, där relationen mellan konkurrensrätten och avtalsrätten kan göras till en utgångspunkt. Frågor som kan diskuteras: Hur förhåller sig konkurrensfrihet till avtalsfrihet? Är offentlig upphandling en del av konkurrensrätten? Ska avtalstolkning ske på samma sätt vid avtal om offentlig upphandling som i andra fall eller tillkommer i detta sammanhang parametrar som gör att man vid tolkningen ska beakta andra omständigheter. Hur har domstolarna resonerat?

Inledare

Jur.dr. EU-advokat Robert Moldén, Front Advokater
Prof. emer. Lars Gorton, SCCL

Kommentator

Docent Eva Lindell-Frantz, Lunds universitet

Moderator

Avdelningsföreståndare Alexander Unnersjö, SCCL

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Värdeersättning vid återgång

29 oktober 2021 kl. 17.00 - 19.00

Online (Zoom)

Ett seminarium som anordnades tillsammans med forskningsavdelningen för allmän förmögenhetsrätt vid SSCL

Frågan hur värdeersättning vid återgång ska fastställas är en ständigt aktuell och omdiskuterad fråga. I våras disputerade Marigó Oulis på sin avhandling om detta ämne i Uppsala och nu arrangerar ACLU tillsammans med SCCL i Stockholm ett seminarium på temat. Med utgångspunkt i fallet NJA 2010 s. 709 och beräkning av värde vid återvinning av överlåtna aktier sätts fokus på vilka parametrar som bör beaktas vid bestämmande av egendomens värde.

Huvudtalare:

Marigó Oulis, jur. dr och advokat verksam i Stockholm

Kommentar:

Patrik Lindskoug, ACLU, docent och verksam vid Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet
Johan Sandstedt, SCCL, docent och verksam vid Juridiska fakulteten Stockholms universitet

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Anspråk i flera avtalsled, cession och ersättning för latenta fordringar

23 september 2021 kl. 17.00 - 18.30

Online (Zoom)

Ett seminarium som anordnades tillsammans med forskningsavdelningen för entreprenadrätt och allmän förmögenhetsrätt vid SSCL

Av NJA 2007 s. 758 följer att en beställare i princip inte ens på utomobligatorisk grund kan kräva en skadevållande underentreprenör direkt, vilket bekräftades i NJA 2014 s. 760.

I HD:s dom 2021-07-20, T 4012-20 (Länna Marks fordran) medgavs beställarens försäkringsbolag rätt att vända sig direkt mot underentreprenören. Under seminariet diskuteras hur detta var möjligt.

Utöver detta väcker Länna Marks fordran även frågor om vad som krävs för att en skada ska vara ersättningsgill, när den skadelidandes skada består av dennes skadeståndsskyldighet mot någon annan än skadevållaren. I detta hänseende följer prejudikatet upp det synsätt som även kommer till uttryck i NJA 2018 s. 301.

Inledare

Professor Jori Munukka, Stockholms universitet

Kommentator

Professor Niklas Arvidsson, Lunds universitet

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Women Entrepreneurs in Sweden: Experiences, Trends and Future Outlooks

14 september 2021 kl: 12.00 - 13.00

Online (Zoom)

The seminar was a cooperation between Centre for Business Law (ACLU) and The Institute for Innovation Management at Lund University School of Economics and Management.

In 2019, only 14 % of the national patent applications in Sweden had one or more female inventors, according to statistics from the Swedish Intellectual Property Office (PRV). The number of female inventors has gone up the last 20 years, but it is not rising as fast as the percentage of women taking a degree in engineering. Already in year 2000 that percentage was 23 %.

Besrat Tesfaye and Christina Wainikka have done a study on the obstacles women experience in their efforts to convert their inventions into entrepreneurial opportunities. The results indicate that women in their inventor-innovator-entrepreneur journey face a wide range of impediments related to individual attributes such as age, education and career background, in addition to institutional gender biases.

Institutional biases uphold a male norm, and stereotype femininity as a deficit. Consequently, women’s inventions and their potential as innovative entrepreneurs tend to be belittled and underrated, implying that their ideas are made less investible. Hence, their participation in technological innovation loses legitimacy, credibility, and visibility. As a result, women engaged in innovative entrepreneurship perceive that they are “unseen, unheard, and unappreciated“.

Speakers

Besrat Tesfaye, Associate Professor at Södertörn University
Christina Wainikka, Policy Expert Intellectual Property at the Confederation of Swedish Enterprises

Commentators

Ana Norberg, Associate Professor at the Faculty of Law, Lund University
Jeanette Andersson, CEO at Minc – the startup house in Malmö, angel investor and facilitator to develop the startup scene and venture capital market in Sweden

Moderator

Johan Axhamn - Senior Lecturer at Lund University School of Economics and Management

For more information about the seminar, please click here (PDF, ny flik).

 

Aktuell immaterialrätt och marknadsrätt

Seminarieserien organiseras av ACLU:s ämnesgrupper för immaterialrätt samt marknads- och medierätt, och kommer tills vidare att äga rum digitalt i form av s.k. webbinarier. Varje webbinarium inleds med ett anförande om ett aktuellt tema inom immaterial- marknads- eller medierättens områden. Vårens första webbinarium ägde rum över tisdagen den 19 januari och det sista seminariet ägde rum den 15 juni. Schemat var följande:

Tisdag 19 januari kl 12-13: I gränslandet mellan immaterialrätt och marknadsföringsrätt. Talare: Ulf Bernitz, professor i Europarätt vid Stockholms universitet.

Tisdag 16 februari kl 12-13: Immaterialrättsliga skadestånd och de allmänna skadeståndsrättsliga principerna. Talare: jur. dr och universitetsadjunkt David Johansson, Uppsala universitet.

Tisdag 16 mars kl 12-13: Mönsterskydd och strategier för global expansion. Talare: bitr. jurist, Linnea Harnesk, Westerberg & Partners Advokatbyrå.

Torsdag 15 april kl 12-13: Genomförandet av EU-direktivet 2019/790 om Upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Talare: Representant för Justitiedepartementet.

Tisdag 11 maj kl 12-13: Fashion trade marks in recent case law: dos, dont's and maybes. Talare: Professor Eleonora Rosati, Stockholm universitet.

Tisdag 15 juni kl 12-13: Enhetliga patentsystemet. Talare: Alexander Ramsay, rådman Patent- och marknadsdomstolen, ordförande i enhetliga patentdomstolens förberedandekommitté.

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Brexit II: International and Jurisdictional Issues Post-Brexit

2 juni 2021 kl. 16.00

Online (Zoom)

The webinar will address some principal issues regarding choice of law, jurisdiction and enforcement of judgments in the future EU-UK relations. What implications and practical impacts will ensue following the UK’s withdrawal from the EU?

Hugh Mercer QC is a highly regarded barrister and Avocat (Belgium) practising in a broad range of areas with a particular emphasis on public law, private international law, EU law and human rights. He is also the Chair of the Future Relationship Working Group of the Bar of England and Wales and the UK Delegation to the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). He is also a former Leader of the European Circuit, which brings together advocates engaged in cross-border work. Moreover, he sits as a Deputy High Court Judge and is a Bencher of Middle Temple.

Erik Lagerlöf is a lawyer at the law firm Vinge, as well as an adjunct professor of law at Stockholm School of Economics and a Visiting Fellow at St Edmund's College, Cambridge. He has previously worked as a legal secretary (référendaire) for the Swedish and subsequently the British judge at the CJEU and as an academic at the University of Cambridge, EUI and Harvard Law School.

Ulf Maunsbach is an associate professor in private law and head of Law Department at the Faculty of Law, Lund University. In his research, he focuses on private international law in a contemporary European context.

Boel Flodgren, professor in business law and previously rectrix magnifica at Lund University, will act as moderator.

For more information about the webinar, please click here (PDF, ny flik).
 

Swedish Law Contracts Drafted in English: Some Practical and Theoretical Issues

6 maj 2021 Kl. 16.00

Online (Zoom)

Seminarium som anordnades tillsammans med SCCL

The speakers will discuss various questions that may arise when English, the “Language of the Common Law”, is used to draft contracts governed by Swedish law.

Speakers

Partner Adam Green, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Advokat Daniel Vargö, Nord Advokater
Professor Emeritus Rolf Dotevall, Lunds universitet
Advokat Tore Wiwen-Nilsson

Moderator

Professor Emeritus, Lars Gorton, SCCL

For more information about the webinar, please click here (PDF, ny flik).
 

Några aktuella rättsfall inom förmögenhetsrätten

4 maj 2021 kl. 16.00

Online (Zoom)

För att närmare förstå rättsområdena avtals- och obligationsrätt är det av stor betydelse att följa vad som händer i domstolarnas rättstillämpning. Detta gäller särskilt i dag när lagstiftningsaktiviteten är begränsad på dessa områden. Inom vissa delområden kan man se en stark utveckling genom rättspraxis. Det gäller exempelvis entreprenadavtal, avseende verkan av överlåtelseförbud och möjligheten att rikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja. Inom andra områden är rättspraxis mer begränsad och ger mer begränsade svar på enskilda frågor som hittar fram ända till Högsta domstolen. Frågan är närmast vilken gestaltning rättstillämpningen bör ha i framtiden.

Med utgångspunkt i redogörelsen Svensk rättspraxis: Avtals- och obligationsrätt 2005–2019 i SvJT 2020 s. 821 kommer utvecklingen inom förmögenhetsrätten att diskuteras, företrädesvis med avstamp i några utvalda
rättsfall.

Talare

Justitierådet Johnny Herre
Justitierådet Svante O. Johansson

Moderatorer

Professor emeritus Lars Gorton, SCCL
Professor Niklas Arvidsson, ACLU

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Samordningsansvaret i entreprenad

27 april 2021 kl. 16.00

Online (Zoom)

Seminarium som anordnades tillsammans med SCCL

Samordningsansvaret i entreprenadförhållanden är inte närmare undersökt. Under seminariet diskuteras därför tänkbara effekter av att en entreprenör åtar sig beställarens samordningsansvar enligt AB/ABT. Vidare diskuteras några möjliga fallgropar som underentreprenörer kan komma att drabbas av på grund av sin placering i kontraktskedjan.

Inledare

Professor Jori Munukka, Stockholms universitet
Advokat Isak Willborg, Vinge

Med kommentar av

Professor Per Samuelsson, Lunds universitet
Advokat Anders Ingvarson, Mannheimer Swartling​​​​

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Rättvisa i förmögenhetsrätten

26 april 2021 kl: 16.00

Online (Zoom)

Seminariet anordnades tillsammans med forskningsavdelningen för allmän förmögenhetsrätt vid SCCL

I år är det 50 år sedan John Rawls gav ut ”A Theory of Justice”; ett bra tillfälle att ta upp ”rättvisa” i ett delsammanhang som rör juridiken och särskilt förmögenhetsrätten. I DCFR tas rättvisa upp som en av de fundamentala principerna för kontraktsrätten.

– Vad kan rättvisa betyda i en förmögenhetsrättslig kontext?
– Finns det någon vedertagen uppfattning om vad rättvisa betyder?
– Finns det någon plats för rättvisa här – eller har rättvisa något värde som förklaring till rättsregler inom förmögenhetsrätten?
– Är rättvisa ett användbart argument i rättstillämpningen på området?
– Hur förhåller sig rättvisa till andra begrepp och föreställningar som t.ex. lojalitet, skälighet, obehörig vinst, risk, vigilans, överlägsen ställning och kanske besittning eller andra begrepp som auditoriet vill kasta in i en diskussion?

Inledare

Justitierådet Eric M. Runesson

Med kommentar av

Professor Christina Ramberg, Stockholms universitet
Professor Ola Svensson, Lunds universitet

Moderator

Professor emeritus Lars Gorton, SCCL

Klicka här för att se inbjudan till seminariet (PDF, ny flik).
 

Ny lag om företagsrekonstruktion

7 apr. 2021 kl: 18:00

Online (Zoom)

Ett seminarium som anordnades tillsammans med forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law

Den 3 mars presenterade Rekonstruktionsutredningen sitt betänkande Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12). Arbetet baseras på EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv som bl.a. syftar till att säkerställa att företag med ekonomiska problem har tillgång till effektiva förfaranden för att rekonstruera sin verksamhet.

Utredningens slutsats är att omfattande ändringar av nu gällande rätt är nödvändiga och att dessa ändringar inte på ett lämpligt sätt kan arbetas in i den existerande företagsrekonstruktionslagen. I sitt betänkande presenterar utredningen därför ett förslag till en ny rekonstruktionslag. Under seminariet kommer de viktigaste ändringarna och nyheterna i förslaget att belysas.

Talare

Advokat Erik Selander – Avdelningsföreståndare vid SCCL
Hovrättspresident Ylva Norling Jönsson - Särskild utredare för Rekonstruktionsutredningen

Med kommentar av

Mikael Kubu – VD Ackordscentralen
Mikael Mellqvist – f.d. lagman, jur.dr h.c

Moderator

Docent Patrik Lindskoug, Föreståndare vid ACLU

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Bolagsledningens lojalitetsplikt

17 mars 2021 kl:12:00

Online (Zoom)

Bolagsledningen i svenska aktiebolag har en lojalitetsplikt. Vid seminariet diskuteras denna lojalitetsplikts närmare innebörd. Vilka delar består lojalitetsplikten av? Här märks bland annat skyldigheten att undvika intressekonflikter, konkurrensförbudet, tystnadsplikten och förbudet mot att själv utnyttja affärsmöjligheter som tillkommer bolaget. Hur har lojalitetsplikten behandlats i rättspraxis? Vilken betydelse har lojalitetsplikten vid bedömning av möjligheten att vara styrelseledamot och samtidigt befattningshavare eller ägare i ett konkurrentbolag?

Talare

Universitetslektor Jessica Östberg, Stockholms universitet. Jessica disputerade år 2016 på en avhandling om styrelseledamöters lojalitetsplikt

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Kontrakts­medhjälpar­ansvaret i entreprenad

25 februari 2021 kl: 18:00

Online (Zoom)

Entreprenadsseminarium som anordnades tillsammans med SCCL

I norska Høyesteretts dom HR-2020-1120-A bedömdes om en entreprenör skulle ansvara för en skada som orsakats av en medhjälpare till entreprenören. Medhjälparen var en transportör, ett bogseringsbåtsföretag, som råkade skada ett sjömärke som ägdes av norska staten, förvaltat av kustverket. Entreprenörens uppdrag avsåg att reparera stormskadade vågbrytare som ägdes av staten, också förvaltade av kustverket. I entreprenaduppdraget gällde ett av de norska standardavtalen för utförandeentreprenad, NS 8406:2009. Høyesterett fann att entreprenören inte skulle ansvara för skadan.

Domen diskuterades och analyserades mot bakgrund av svensk rätt och de svenska standardavtalen.

Inledare

Mikael Mellqvist, f.d. lagman, jur. dr h.c.
Jori Munukka, Professor vid Stockholms universitet

Kommentatorer

Niklas Arvidsson, professor vid Lunds universitet
Anders Ingvarson, advokat vid Mannheimer Swartling

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Digital Services Act – en ny reglering av plattformar och sociala medier?

11 februari 2021 kl: 12:00

Online (Zoom)

Seminarium som anordnades tillsammans med SCCL

Den 15 december 2020 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till en ny förordning – den s.k. Digital Services Act – Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC. Den föreslagna regleringen tar sikte på plattformar och andra mellanhänder som möjliggör kommunikation och innebär bl.a. uppdatering av e-handelsdirektivet. Syftet är främst att säkerställa transparens, trygghet och säkerhet samt respekt för grundläggande rättigheter i en digital miljö. Förhandlingar om förslaget pågår för närvarande i Europaparlamentet och mellan medlemsstaterna i rådet.

Inledningstalare

Linn Berggren, departementssekreterare vid Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet

Med kommentar av

Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare specialiserad på it- och medierätt
Johan Axhamn, universitetslektor vid Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet

Moderator

Professor Jan Rosén, Stockholms universitet

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).

 

Brexit – Den framtida relationen

9 februari 2021 kl: 17:00

Online (Zoom)

På julafton kom EU och Storbritannien överens om de handels- och samarbetsavtal som ska gälla i framtiden. Därmed avslutades hela Brexit-processen och Storbritannien blev den första medlemsstat att lämna EU. Vilka konsekvenser får detta för företag och privatpersoner? För att diskutera de politiska och affärsrättsliga följderna av detta utträde arrangerar ACLU ett seminarium där vi tar avstamp mot framtiden genom att analysera Brexits konsekvenser för Storbritannien och EU samt för Sverige och övriga medlemsländer.

Erik Lagerlöf från Advokatfirman Vinge är adjungerad professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm och Visiting Fellow vid St Edmund's College, Cambridge. Han har tidigare arbetat som rättssekreterare vid EU-domstolen och varit verksam som akademiker vid universitetet i Cambridge, EUI och Harvard Law School

Talare

Erik Lagerlöf, Advokatfirman Vinge

Med kommentar av

Jörgen Hettne, Föreståndare vid Centrum för Europaforskning
Johan Axhamn, Universitetslektor vid Institutionen för handelsrätt

Klicka här för att se inbjudan (PDF, ny flik).