Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2021

Artiklar

Arvidsson, Niklas & Adestam, Johan (2021). Avtalsbrott och skadestånd - skuldprincipen i svensk avtalsrätt. Svensk Juristtidning, 2021(1), 48-60.

Arvidsson, Niklas (2021). Det miljörättsliga avhjälpandeansvaret och dess regressreglering. Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 2020-21(3), 571-589.

Axhamn, Johan (2021). Första målet om klassikerskyddet - 60 år efter upphovsrättslagens tillkomst. Norstedts Juridik.

Axhamn, Johan. (2021). Kommentar till EU-domstolens dom mål C-392/19 – VG Bild-Kunst. Norstedts Juridik 

Axhamn, Johan (2021). Omfattas svenska tigrar av ett särskilt parodiundantag? Kommentar till dom om parodier av En svensk Tiger. Norstedts Juridik .

Axhamn, Johan (2021). Säljarens möjlighet att friskriva sig från ansvar för immaterialrättsligt fel. NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, 89(4), 523-541.

Flodgren, Boel, & Lindell-Frantz, Eva (2021). Rätt till försäkringsersättning för avbrott i näringsverksamhet på grund av covid-19 pandemin: En jämförelse av tolkningen av försäkringsavtal enligt engelsk och svensk rätt utifrån ett par aktuella fall. Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 2021/22(1), 3-28.

Hettne, Jörgen & Fritz, Maria (2021). Rättsfall från EU-domstolarna. Ny Juridik, 2021(3), 47-75.

Hettne, Jörgen & Fritz, Maria (2021). Rättsfall från EU-domstolarna. Ny Juridik, 2021(2), 99-125.

Hettne, Jörgen & Fritz, Maria (2021). Rättsfall från EU-domstolarna. Ny Juridik, 2021(1), 71-98.

Selberg, Niklas. (2021). Associationsrättsliga principer och mänskliga rättigheter: Uteslutning ur ideell förening som är fackförening, arbetstagares föreningsrätt och fackföreningars oberoende. Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 2021-22(1), 159-191.

Selberg, Niklas. (2021). Catharina Calleman, Genusperspektiv på arbetsrätten. En annan historia, 2 uppl., Iustus förlag, Uppsala, 2020 (90 s.). Svensk Juristtidning, (4), 363-366.

Selberg, Niklas & Parsa, Amin. (2021). Decolonizing Labour Law: A Conversation with Professor Adelle Blackett. Third World Approaches to International Law Review – TWAILR, (5).

Selberg, Niklas (2021). Reflections on the Enforcement of Labour Law: A Review of Re-inventing Labour Law Enforcement. A Socio-Legal Analysis by Louise Munkholm, Hart 2020. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 37(2 & 3), 313-324.

Selberg, Niklas, & Wendel, Lotta (2021). Inledning. Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift, 43(3), 7-8.

Selberg, Niklas, & Joormann, Martin (2021). In Memoriam Reza Banakar 1959-2020. Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift, 43(3), 9-11.

Selberg, Niklas & Sjödin, Erik (2021). Är det så svårt att leka tre? Något om konkurrerande kollektivavtal med anledning av AD 2020 nr 66. Svensk Juristtidning,

Wennersten, Ulrika (2021). Kommissionens nya handlingsplan om immaterialrätt: European Commission´s New Action Plan on Intellectual Property. NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, [NIR2021W1.

 

Avhandlingar

Lukoseviciene, Aurelija (2021). Authors and Creative Users: Addressing the Conceptual Challenges of Digital Creativity to EU Copyright Law from the Perspective of the Author. Lund University

Szkalej, Kacper (2021). Copyright in the Age of Access to Legal Digital Content: A study of EU copyright law in the context of consumptive use of protected content. Department of Law, Uppsala University.

 

Böcker

Dotevall, Rolf (2021). Om god och ond tro. Nordstedts Juridik.

Hilling, Axel., & Maunsbach, Ulf. (Red.) (2021). Big Science and the Law. Ex Tuto Publishing.

Olsson, Katarina. (2021). Kan man lita på en trust? Norstedts Juridik.

Fahlbeck, Reinhold, Selberg, Niklas, Svensäter, Lennart & Bengtsson, Henrik (2021). Lagen om företagshemligheter: En kommentar och rättsöversikter. (4A uppl.) Norstedts Juridik AB.

Votinius, Sacharias (2021). Det samhällsbärande kontraktet. Makadam Förlag.

Bokkapitel

Axhamn, Johan (2021). Copyright and Artificial Intelligence - with a focus on the area of music. I M. Rosenmeier, T. Riis, J. Schovsbo, & H. Udsen (Red.), Festskrift til Jørgen Blomqvist (1 uppl., Vol. 1, s. 33-86). Ex Tuto Publishing.

Bokareva, Olena (2021). The meaning of 'accident' under the Montreal Convention in light of CJEU jurisprudence. I Regulating Risk and Technology in Trade, Maritime Transport and the Marine Environment Brill.

Dotevall, Rolf (2021). Något om bundenhet i samband med avtalsförhandling. I S. Lindskog, A. Andersson, A. Calissendorff, & J. van der Sluijs (Red.), Festskrift till Jan Kleineman (s. 241-249). Jure.

Dotevall, Rolf (2021). Något om avtalsrättslig ogiltighet vid fullmaktshandlande. I Liin, B. et al. (red.). Festskrift till Palle Bo Madsen (s. 115-124). Djøf Forlag.

Flodgren, Boel (2021). Ändrade förhållanden - en avtalsrättslig översikt i ljuset av covid-19-pandemin. I S. Lindskog, A. Andersson, A. Calissendorff, & J. van der Sluijs (Red.), Festskrift till Jan Kleineman (s. 261-282). Jure.

Hettne, Jörgen (2021). Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol – Från styrmedel till toppstyrning? I H. Andersson, & J. Paju (Red.), Ulf 85 : Då och nu; om avhandlingars beständighet (s. 133-145). Jure.

Inghammar, Andreas (2021). Regulating work at ESS. I Ulf Maunsbach, & Axel Hilling (Red.), Big Science and the Law (s. 11-32). Ex Tuto Publishing

Lukoseviciene, Aurelija (2021).  Scientific Authorship and Copyright Law in Big Science User Facilities: the Case of ESS. In Big Science and the Law (pp. 33-64). Ex Tuto Publishing.

Lindskoug, Patrik (2021). Divergerande rättighetsbedömningar i nordisk sakrätt - exemplet Danmark-Sverige. I S. Lindskog, A. Andersson, A. Calisssendorff, & J. van der Sluijs (Red.), Festskrift till Jan Kleineman (s. 505-521). Jure.

Mattsson, Titti., Nordberg, Ana., & Axmin, Martina. (2021). Sweden: Legal Response to Covid-19. In J. King, & O. Ferraz (Eds.), The Oxford Compendium of National Legal Responses to Covid-19 Oxford University Press.

Minssen, Timo., Nordberg, Ana, et al. (2021). The Role of Patents and Licensing in the Governance of Human Genome Editing: A White Paper. Queen Mary, University of London, School of Law Legal Studies Research Paper Series.

Nordberg, Ana (2021). Biobank and Biomedical Research: Responsibilities of Controllers and Processors under the EU General Data Protection Regulation. In S. slokenberga, O. Tzoryzatou, & J. Reichel (Eds.), GDPR and biobanking: Individual rights, public interest and research regulation across Europe (pp. 61-89). Springer

Nordberg, Ana. (2021). Big Science, Big Data, Big Innovation? ERIC Policies on IP, Data and Technology Transfer . In U. Maunsbach , & O. Hallonsten (Eds.), Big Science and the Law (pp. 65-106). Ex Tuto Publishing..

Nyström, Birgitta (2021) Arbetsgivarens arbetsledningsrätt - det svenska perspektivet. I Styringsretten - principiellt, komparativt og aktuelt (s. 360). Gyldendal Akademisk.

Nyström, Birgitta, & Svensson, Ola (2021). Hur bör anställningsskyddet regleras? I Festskrift till Rolf Dotevall (s. 585). Juristförlaget i Lund.

Selberg, Niklas. (2021). Autonomous Regulation of Labour in the Gig-economy: Collective bargaining for food delivery workers in Sweden. I https://www.ileraworldcongress2021.se/

Thomasson, Anna, & Hettne, Jörgen (2021). Public procurement a vehicle for change. I I. Lapsley, & O. Mattisson (Red.), Managing Public Services: Making Informed Choices (s. 93-103). Routledge.

Thomasson, Anna., & Ledendal, Jonas (2021). Governing in a digitalized era. I Managing Public Services : Making Informed Choices Routledge.

Westregård, Annamaria (2021). Looking for the (fictitious) Employer – Umbrella companies: The Swedish Example. I U. Becker, & O. Chesalina (Red.), Social Law 4.0: New Approaches for Ensuring and Financing Social Security for the Digital Age (1 uppl., Vol. 74, s. 203-227). Nomos.

Westregård, Annamaria (2021). Collective Bargaining for Self-Employed Workers in Sweden. I B. Waas, & C. Hiessl (Red.), Collective Bargaining for Self-employed Workers in Europe (s. 247-262). Kluwer Law International.

 

Remisser

Axhamn, Johan et al. (2021, jun 24). Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens. Lund University.

Bogdan, Michael (2021). Remissyttrande: Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56).

Maunsbach, Ulf (2021). Remissyttrande: Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv- program (Ds 2020:25).

Selberg, Niklas (2021). Remissyttrande: Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26).

Selberg, Niklas (2021). Remissyttrande: En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:17): A2021/01332 Dnr V 2021/1940.

Selberg, Niklas (2021). Remissyttrande: Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5).

Selberg, Niklas (2021). Remissyttrande: Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:18): U2021/02963 Dnr V 2021/1940.

Selberg, Niklas (2021). Remissyttrande: Promemoria Genomförandet av mobilitetspaketet: dnr V 2021/2301 I2021/02074.

Selberg, Niklas (2021). Remissyttranden: Grundläggande omställnings- och kompetensstöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:16): A2021/01333 Dnr V 2021/1940.

Selberg, Niklas, & Gill-Pedro, Eduardo (2021). Remissyttrande: Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18).

 

Annat

Arvidsson, Niklas & Dahlman, Christian (2021). Ernst Rolfs Livförsäkring. Podcastavsnitt i Öppet Fall.

Nyström, Birgitta (2021). Den europeiska social stadgan 60 år - ett svenskt perspektiv. Manuskript har skickats in för publicering. http://www.coe.int

Hartzén, Anne-Chrstine., & Hettne, Jörgen (2021). Minimilön i EU är inte ett hot mot den svenska modellen. Centrum för Europaforskning, Lunds universitet

Hartzén, Anne-Chrstine., & Hettne, Jörgen (2021). Förslaget om minimilön i EU - en europeisk angelägenhet eller en svensk olägenhet? (1 uppl.) Centrum for Europaforskning, Lunds Universitet.

Hettne, Jörgen (2021). Polen och EU:s rättsstatskris. Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.

Lindskoug, Patrik (2021). Instagrammålet NJA 2015 s. 482 - straffrättsliga och skadeståndsrättsliga aspekter. Podcastavsnitt i Öppet Fall.

Selberg, Niklas. (2021). Avskedande av larmande läkare kränkte inte yttrandefriheten. EU & arbetsrätt, (2), 7-8

Selberg, Niklas. (2021). Bolag ska bli bättre på hållbarhetsrapportering. EU & arbetsrätt, (2), 5. 

Selberg, Niklas (2021). EUD om gränsen mellan arbetstid och vilotid vid jour utanför arbetsplatsen. EU & arbetsrätt, (1), 7.

Selberg, Niklas (2021). Hamnarbetarförbundet till Europadomstolen: Vi hindras från att företräda våra medlemmar. EU & arbetsrätt, (3), 2.

Selberg, Niklas (2021). Kommissionen samråder med parterna om plattformsarbetares villkor. EU & arbetsrätt, (1), 5.

Selberg, Niklas (2021). Kommissionen utesluter gemensamt arbetstagarbegrepp för plattformsarbetare. EU & arbetsrätt, (2), 5.

Selberg, Niklas (2021). Kommissionsförslag: AI-system i arbetslivet ett högriskområde. EU & arbetsrätt, (2), 6.

Selberg, Niklas & Sjödin, Erik (2021). Ett lagförslag kan inte vila på övertygelse om intentioner. Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift.

Selberg, Niklas, & Sjödin, Erik (2021). Forskare: Inte möjligt att gå vidare med Las-förslaget. Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift.

Selberg, Niklas (2021). Lagstadga inte lojalitetsplikten. Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift.

Wennersten, Ulrika, Axhamn, Johan, & Lindskoug, Patrik (2021). Alfons Åberg i domstol. Podcastavsnitt i Öppet Fall.

Westregård, Annamaria (2021). Värdefull avhandling om integritet och övervakning. Arbetsrättsportalen.